Kort om arbeidsgiver

Avdeling for kreft, blodsjukdom og lindrande behandling (Kreftavdelinga) Førde sentralsjukehus, har ledig

 • 100% fast stilling for lege i spesialisering hematologi fom 01.10.2022

Kreftavdelinga har ansvar for medikamentell kreftretta behandling for innbyggjarane i tidlegare Sogn og fjordane, og består av 13 senger og poliklinikk. Avdelinga har pasientar innen fagområda onkologi, hematologi og palliasjon

Avdelinga er godkjent for spesialistutdanning innan hematologi gruppe 2-teneste. For fullstendige utdanningsløp har ein avtale internt for gruppe 2-teneste og eksternt for gruppe 1-teneste.

Det er ei gradvis utvikling mot sjølvstendig funksjon innan definert fagområde.

Avdelinga har fem LIS-stillingar herav to innan hematologi. LIS inngår i femdelt vaktplan 16:00 - 19:00 mandag til fredag og 09:00 - 14:00 helg og helligdagar.

Arbeidsoppgåver

 • Klinisk og administrativt arbeid ved sengepost og poliklinikk, feks. innlegging/utskriving, konsultasjonar, bestilling og oppfølging av medikamentell kreftretta behandling, tilsyn og henvisingar
 • Utgreiing og behandling av pasientar med hematologisk sjukdom, inkludert lymfom, på poliklinikk og sengepost
 • Implementering og oppfølging av kliniske studier

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS2 indremedisin
 • Må mestre norsk skriftleg og muntleg for god pasientsikkerhet
 • God evne til  kommunikasjon

Personlege eigenskapar

 • Du innehar motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du bidrar positivt til eit fagleg og kollegialt godt arbeidsmiljø
 • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og strukturert
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasientar, pårørande og kollegaer

Vi tilbyr

 • Høg fagleg standard
 • Ein spennande og krevjande jobb i eit fagleg utviklande miljø
 • Er du engasjert og ønskjer ein god fagleg utvikling kan vi tilby rettleiing med høg fagleg kompetanse
 • Tilsettingsvilkår etter gjeldande retningslinjer, og løn i samsvar med gjeldande lov- og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Førde HF
Kontaktperson
Navn: Ingunn Solheim Terøy
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 578 39 201
E-post: ingunn.solheim.teroy@helse-forde.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kreftavdelinga, Helse Førde
Svanehaugvegen 2
6812 Førde
Søk på stillingen