Kort om arbeidsgiver

Nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus, har ledig 4 faste stillinger for Lege i spesialisering i Nevrologi. Oppstart er 1.11.2022. Ved intern tilsetting kan det verte ledig vikariat for 12 mnd. ifrå same dato eller etter avtale.

Nevrologisk avdeling driv akuttbehandling, kompleks utgreiing og rehabilitering av nevrologiske lidingar. Avdelinga har ein akuttpost med 30 senger (inkludert slageining med tilknytta regional trombektomisenterfunksjon), ein dagpost, ein rehabiliteringspost for ryggmargsskader og ein poliklinikk. Nevrologisk avdeling samarbeider med dei andre akuttavdelingane i sjukehuset om mottak av akuttpasientar i felles akuttmottak. Nevrologisk avdeling er del av Nevroklinikken som òg famnar om Nevrokirurgi og Klinisk nevrofysiologi, slik at heile spesialist-utdanninga i Nevrologi kan gjerast her. Avdelinga har om lag 30 legeårsverk.

I avdelinga arbeider LIS i team med overlegar, sjukepleiarar og personell frå fleire tverrfaglege grupper, som kvar dag gjer sitt beste for å gje pasientane god utgreiing og behandling. Det gode samarbeidet mellom dei ulike yrkesgruppene er avgjerande for resultatet og vi jobbar støtt med å forbetre arbeidsprosessane. I Nevrologisk avdeling har vi også eit av landets fremste forskingsmiljø innanfor nevrologi, og gode høve for å kombinere klinisk spesialisering og forsking i tilpassa løp.

Kvar LIS får eigen rettleiar. Vi legg vekt på at LIS skal få utvikle klinisk kunnskap og erfaring på ein trygg måte, der ein gradvis arbeider meir sjølvstendig. LIS får tidleg erfaring med poliklinisk utgreiing og oppfølgjing, under tett supervisjon frå erfarne spesialistar. LIS får tilbod om kurs og deltar i internundervising i følgje utdanningsplanen. Ved ferdig spesialisering vil stillina verte omgjort til legespesialist. 

Avdelingssjefen er leiar for legegruppa og arbeider saman med legekollegiet for å skape eit trygt og sterkt fag- og arbeidsmiljø. Helse Bergen legg vekt på å skape sunne og trygge arbeidsplassar i sjukehuset og ved Nevrologisk avdeling legg vi til rette for dette. 

Arbeidsoppgåver

 • Pasientretta arbeid på sengepost.
 • Vaktarbeid i team med bakvakt, akuttsjukepleiarar og andre avdelinger i mottaksmodellen HUS. For tida er vaktturnus 13-delt, med plan om ny 14-delt turnus.
 • Poliklinisk pasientbehandling under supervisjon
 • LIS i nevrologi deltar i praktisk undervisning av medisinarstudentar

Kvalifikasjonar

 • Den som blir tilsett som LIS må ha norsk autorisasjon og godkjend turnusteneste/LIS 1 eller teneste som etter gjeldande norsk regelverk kan leggjast til grunn for tilsetjing i LIS stilling i nevrologi
 • Det blir lagt vekt på relevant arbeidserfaring og fagleg bakgrunn

Personlege eigenskapar

 • Du har motivasjon og interesse for nevrologifaget, og ønsker å utvikle fagleg interesse og klinisk erfaring i eit aktivt fagmiljø
 • Du vil bidra til godt samarbeid og eit godt arbeidsmiljø
 • Du arbeider strukturert, effektivt og målretta
 • Du må kunne arbeide godt både sjølvstendig og i team
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasientar, pårørande og kollegaer
 • Du er punktleg og påliteleg
 • Du meistrar norsk både skriftleg og munnleg

Vi tilbyr

 • Sterkt fagleg miljø
 • Personleg utvikling
 • Eit triveleg og tverrfagleg samarbeid med mange erfarne og dyktige kollegaer
 • Gode høve til forsking
 • Ein leiar som er opptatt av at medarbeidarane skal trivast
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst  

Mangfaldserklæring
Vi ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Bergen
Kontaktperson
Navn: Petter Schandl Sanaker
Tittel: Avdelingsjef
Telefon: 55976059
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Nevrologisk avdeling
Haukelandsveien 22
5009 Bergen
Søk på stillingen