Kort om arbeidsgiver
Vi søker nå etter to kirurger med spesialitet innen generell kirurgi til teamene våre i sykehuskompani A og B.

Arbeidsoppgaver
 • utføre medisinskfaglig rådgivning og utredninger som spesialist innen generell kirurgi, samt behandle pasienter
 • være representant for FSANs traumesystem og samarbeide med relevante nasjonale og internasjonale aktører
 • bidra i å etablere og kvalitetssikre rutiner og prosesser innen eget fagområde
 • utføre sanitetstjeneste etter sivile og militære reglement, herunder bidra ved utvikling av prosesser, rutiner og reglementer innen fagområdet
 • undervise innen medisinske emner
 • delta i eller bidra ved militære operasjoner 
 • opprettholde kompetanse innen eget fagområde traumatologi, blant annet gjennom å jobbe klinisk ved primært tjenestested
Det vil være delt tjenestested mellom Forsvaret og sivil arbeidsgiver etter formalisert avtale mellom FSAN og sykehuset, hvor klinisk arbeidsted er å regne som fast  tjenestested.

Kvalifikasjoner

Det stilles krav om:
 • autorisasjon som lege i Norge og godkjent turnus LIS 1 med full rekvisisjonsrett 
 • spesialitet innen generell kirurgi. Spesialitet innen kar- eller thoraxkirurgi vil kunne vurderes
 • norsk statsborgerskap
 • gjennomført VA kurs (tidligere offiserskurs). Søkere som ikke har gjennomført VA kurs kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre kurset ved første anledning etter tiltredelse i stilling 
 • å kunne deployere inntil 6 mnd i året i Norge eller til utlandet 
 • å kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret innen tiltredelse 
 • å tilfredsstille fysiske krav for stillingen (kar 3) eller kravene for nytilsetting i Forsvaret (kar 4) og MEDSEL (medisinsk skikkethet) innen tiltredelse
Det er ønskelig med
 • erfaring fra internasjonale operasjoner (INTOPS)
 • operativ tjenesteerfaring fra Forsvaret
Personlige egenskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • Evne til helhetsoversikt 
 • Initiativ 
 • Gode samarbeidsevner 
Forsvaret tilbyr
 • Spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag  
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv 
 • Godt arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid 
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med bl.a. trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som Major/Orlogskaptein (OF3/SAN), stillingskode 1520, ltr 83 - 88 (p.t. kr 911.700 – 1.047.600 pr. år). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd av lønnen til Statens Pensjonskasse 
 
Du må legge ved attester, bekreftelse på autorisasjon og vitnemål ved søknaden.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Om Forsvaret
En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets sanitet bidrar du til å ivareta Forsvarets stridsevne før, under og etter operasjoner. En av hovedoppgavene er å sørge for at personell kan gjennomføre sine oppdrag, minst mulig begrenset av sykdom eller skade. Forsvarets sanitet samarbeider tett med det sivile helsevesenet og sanitetsmiljøene til våre allierte.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.
Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
Les mer om jobb i Forsvaret.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Forsvarets sanitet, Sanitetsregimentet
Kontaktpersoner
Navn: Robin Andrè Karlsen
Tittel: Kaptein
Telefon: 975 61 713
Navn: Ida Kristine Stokkvin Vihovde
Tittel: Sj.1kl
Telefon: 63 92 68 27
Navn: Helene Ingand
Tittel: Senior HR konsulent
Telefon: 63 92 69 01
Hjemmeside
Arbeidssted
Sessvollmoen
Forsvarsvegen 75
2058 SESSVOLLMOEN
Søk på stillingen