Kort om arbeidsgiver
100 % stilling, ledig frå 01.06.2022, eventuelt tidlegare etter avtale. Ved eventuell intern omrokkering, kan kandidat som ikkje blir innstilt til fast stilling, få tilbod om vikariat i 6-12 måneder.

Avdelinga held til på Ålesund lokalmedisinske senter rett ved sida av Ålesund sjukehus. ØHD- avdelinga tek imot ferdig avklarte pasientar frå fastlege, legevakt og akuttmottak. Avdelinga er eit interkommunalt tilbod.
Stillinga er i kombinasjon med andre kommunale legetenester og inneber arbeid på daglegevakt og sjukeheim i tillegg til ØHD. Ein kan tilpasse stillinga noko ut i frå interessefelt. Stillinga inneber deltaking i beredskapsvaktordning.  

Arbeidsoppgåver
Arbeidsoppgåver er blant anna:
 • Vurdere mottak av pasientar etter henvisning frå fastlege, legevaktslege og legar ved akuttmottaket ved Ålesund sjukehus.
 • Inn- og utskriving samt klinisk legearbeid i høve til pasientar med gjennomsnittleg liggetid på 3 dagar.
 • Sjukeheimslege, eventuelt anna arbeid etter avtale.
Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som lege. 
 • Fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin eller indremedisin. Kan også være LIS 3 kandidat i spesialisering.   
 • God kunnskap om norsk lovverk.  
 • Interesse for kvalitets- og utviklingsarbeid i avdelinga med fokus på pasientsikkerhet.
 • Gode norskkunnskaper munnleg og skriftleg.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.  
 • Evne til å jobbe i team.   
 • Personleg eignatheit for stillinga vil bli lagt stor vekt på.
Personlege eigenskapar
 • Å vere personleg eigna for stillinga vil verte lagt stor vekt på.
 • God arbeidskapasitet og trives med høyt arbeidstempo.
 • Lojalitet mot arbeidsplass og kollegaer.
 • Kunne arbeide i tråd med yrkesetiske retningslinjer for leger.
Vi tilbyr
 • Eit godt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse og trivelige arbeidskollegaer.
 • Spanande, varierende og utfordrande arbeidsoppgåver.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar.
 • God turnusordning mtp. vaktarbeid.
 • Fagutvikling via vekesmøter, internundervisning og kursing.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
ØHD (KAD)
Kontaktpersoner
Navn: Sindre Søvik Erstad
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: 95855960
Navn: Alexander Wiig
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 986 54 494
Navn: Henning Pilskog
Tittel: Verksemdsleiar
Telefon: 414 28 558
Arbeidssted
Åsesvingen 16 6017 Ålesund
Åsesvingen 16
6017 ÅLESUND
Søk på stillingen