Kort om arbeidsgiver
To nye lister med foreløpig listetak på 700 pasienter hver
Oppstart 1.1.2023 eller etter nærmere avtale
Allmennlege
 
Stillingstype: Fast stilling
Søknadsfrist: 14.8.22
Stillingsprosent: 100
 
Stillingskategori: Allmennmedisin
Arbeidsgiver: Sigdal kommune
Hjemmeside: Sigdal kommune
Arbeidssted: Prestfoss legesenter, Borgestubakken 1, 3350 Prestfoss
 
Kontaktpersoner:
Navn: Elly Synnøve Hagen Kjærnet
Tittel: Fastlege
Telefon: 481 72 623
Epost: ehkjarnet@gmail.com
 
Navn: Eirik Hemsborg Skar
Tittel: Fastlege
Telefon: 976 70 208
Epost: eihskar@gmail.com
 
Navn: Linda M. Torgersen
Tittel: Helse og sosialsjef
Telefon: 91734810
Epost: Linda.Marie.Torgersen@sigdal.kommune.no
 
 
Sigdal kommune har en godt fungerende fastlegeordning og har lenge hatt et stabilt fastlegekorps. Nå skal en av våre fastleger gå av med pensjon, per 31.12.22, og vi søker dennes etterkommer. Dennes listelengde er opprinnelig på 1030 pasienter og vi ønsker primært at denne nå deles i to. I tillegg ønsker en av våre andre fastleger å gå noe ned på sin pasientliste. I tillegg er det også behov for å øke total listelengde i kommunen med noen plasser. Sigdal kommune ønsker sterkt å bidra til en bedre fastlegehverdag ved å tilby en mulighet for kortere pasientlister. Sigdal har hatt denne praksisen i sine siste ansettelser, og for å fortsette denne praksisen lyser vi nå derfor primært ut to nye hjemler. Listetak per hjemmel er foreløpig satt inntil 700, men listelengde kan diskuteres.
 
Stillingene kan søkes av spesialister i allmennmedisin eller være ALIS-stillinger, drevet som selvstendig næringsdrift. Hjemlene inngår i avtale med kommunen om drift jfr Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene ASA 4310, § 8-2. Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk regulerer kommunens vilkår for avtalen. Det er pliktig deltakelse i interkommunal legevakt. Vilkår for overdragelse av praksis og etablering ved legesenteret avtales direkte med hjemmelsinnehaver(e). Oppstart etter avtale.
Hjemlene kan bli tilknyttet kommunale oppgaver inntil 7,5 timer per uke. Kommunen ønsker imidlertid å fortsette å ha en praksis med å la fastlegene medvirke både ift egen listestørrelse og også medvirke i hva de event ønsker av kommunale bi-stillinger. Per i dag er det fast ansatt sykehjemslege i kommunen. Det er aktuelt med stedfortrederrolle for denne. I tillegg er det per i dag fast ansatt lege i 10 % stilling ved helsestasjon- og skolehelsetjenesten ut 2023 (i samme bygg).
Om arbeidsstedet
Prestfoss legesenter er et veldrevet legekontor med høy trivsel og godt arbeidsmiljø, nå bygget ut til å være et 5-legekontor, med svært dyktige legekollegaer og legesekretærer. Legesenteret består også av en LIS1 stilling. Legene dekker opp for hverandre ved ferie/fravær. Kontoret har nylig blitt ombygget og oppgradert til alle dagens krav og standarder og er bl.a utstyrt med moderne laboratorium, EKG, spirometri, 24-timers BT-måling og utstyr og lokaler for akutt- og smittemottak, småkirurgi og gynekologi. Journalsystem er per i dag WebMed. Fastlegene betjener seg imellom også et utekontor i Eggedal et par dager i uken.
 
 
Kvalifikasjoner
            - Norsk legeautorisasjon
- Søker må ha fullført turnustjeneste/LIS1
- Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre ALIS-utdanning
- Du bør ha gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 
Personlige egenskaper
- Personlig egnethet som fastlege og kollega vektlegges
- Det er viktig at du har gode kommunikasjonsevner
- Kvinner oppfordres spesielt til å søke
Vi tilbyr
 • Utviklende arbeidsoppgaver i et etablert fastlegefellesskap med fullført/nær fullført spesialisering i allmennmedisin
 •  
 • Flotte helt nye ombygde og oppgraderte lokaler i sentrum og i umiddelbar nærhet til øvrige samarbeidende kommunale funksjoner og helse og omsorgstjenester.
 •  
 • Inngåelse av avtale som fastlege i tråd med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
 •  
 • Gode betingelser i særskilt økonomisk avtale - § 8-2-avtale;
 •  
 • Basistilskudd etter gjeldende regelverk, og med ekstra utbetaling av utjevningstilskudd fra kommunen som følge av reduserte pasientlister (gjennomsnittlig listelengde under 1200)
 •  
 • Delt økonomisk ansvar for driften av legesenteret, fordelt med en andel per fastlege og kommunen en andel
 •  
 • Kommunen har arbeidsgiveransvaret/personalansvaret for helsesekretærene ved legesenteret
 •  
 • Kommunen ivaretar budsjett og regnskap for legesenteret, herunder fakturahåndtering. Dette selvfølgelig i nært samarbeid m legene
 •  
 • Praksiskompensasjon og møtekompensasjon etter gjeldende regelverk
 •  
 • Andre økonomiske ordninger kan event diskuteres
 •  
 • Veiledning og tilrettelegging ved ALIS-utdanning/spesialisering i allmennmedisin
 •  
 • Et godt og utviklende samarbeid med faglige dyktige kollegaer i kommunens øvrige helse og omsorgstjenester
 •  
 • En god dialog og godt samarbeid med kommunens ledelse og en kommune som både ser, verdsetter og ønsker å legge til rette for en så god fastlegehverdag- og drift som mulig.
 •  

Annet

-      Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
-       Gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.
-       Krav om førerkort
-       Ta gjerne kontakt med oppgitt legekontor/kontaktpersoner for flere opplysninger.        
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sigdal kommune
Arbeidssted
Borgestubakken 1
3350 PRESTFOSS
Søk på stillingen