Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Utføre forebyggende og helsefremmende arbeid på Bardufoss leir, herunder ivareta ansvar for smittevern
 • Administrative oppgaver som medisinskfaglig rådgiver for avdelingene i leir
 • Undervise i helsefaglige emner
 • Ivareta medisinsk kvalitetssikring av sanitetstjenesten ved sykestua
 • Utføre sanitetstjeneste etter sivile og militære reglement
 • Utføre seleksjon og annet sakkyndig arbeid for egen og andre avdelinger
 • Delta i klinisk virksomhet, herunder utføre medisinske utredninger og behandling av Forsvarets personell, samt bidra med sanitetsstøtte ved øvelser etter behov
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjons som lege i Norge med full rekvisisjonsrett
 • Gjennomført norsk turnustjeneste eller LIS 1
 • Du må være Norsk statsborger, og kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG og NATO SECRET før tiltredelse.
 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU). Søkere som mangler befalsutdanning (GBU) kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre befalskurs (for tiden 8 ukers varighet)
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig.
 • Tilfredsstille medisinske krav til utenlandstjeneste, samt gjennomføre og bestå fysisk test: Krav til leger er 4 i styrke og utholdenhet. Link til test krav https://forsvaret.no/tjeneste/ansatt/regelverk/reglement-om-fysisk-testing
Ønskelige kvalifikasjoner: 
 • 3 års relevant tjenesteerfaring etter endt turnustjeneste
 • Spesialitet i allmennmedisin eller relevant spesialkompetanse
 • Erfaring som militær lege
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Nøyaktighet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til helhetsoversikt
 • Personlig egnethet vektlegges
Forsvaret tilbyr
 • Pendlerstatus kan innvilges ved søknad.
 • Stillingen er 100% med arbeidstid 18 timer redusert bundet arbeidstid (RBA) pr uke, eller det kan velges 100% med 37,5 timer pr uke. 
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • 18 timers RBA er tillagt grad kapt/kapteinløytnant, stillingskode 1519. Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ i ltr 65 - 68, pt kr 604 400 - kr 636 700.
 • Søkere med gjennomført spesialistutdanning gis major grad, stillingskode 1520, og avlønnes etter Statens lønnsregulativ fra ltr  70, pt kr 661 400 brutto pr år. 
 • 37,5 timers stillingen er tillagt grad kaptein/kapteinløytnant, stillingskode 1519. Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ i ltr 79 - 85, pt kr 814 900 - 965 000 brutto pr år.
 • Søkere med gjennomført spesialistutdanning gis grad major, stillingskode 1520 og avlønnes etter Statens lønnsregulativ i ltr 85 - 90, pt kr 965 000 - 1 094 800 brutto pr år. 
 • Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 
 • Gode pensjons- og velferdsordninger. Særaldersgrensen for militære leger er for tiden 60 år.
Om Forsvaret
En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.
Trenregimentet Hæren, med om lag 900 ansatte og vernepliktige, har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Trenregimentet støtte til avdelinger utenfor Hæren. 
I avdelingen inngår også Alliert treningssenter (ATS) og Logistikkbataljonen. Alliert treningssenter er bindeleddet mellom allierte og militære avdelinger, allierte og sivile myndigheter, grunneiere og andre aktører. Logistikkbataljonen ivaretar alle forsyninger i Hæren.
I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.
Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
Les mer om jobb i Forsvaret.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Sykestua
Kontaktpersoner
Navn: Øivind Kongsjorden
Tittel: Avdelingssykepleier
Telefon: 414 25 152
Navn: Anne Katrine Rognmo
Tittel: HR Rådgiver
Telefon: 906 95 584
Hjemmeside
Arbeidssted
Bardufoss
Bardufoss garnison
9325 Bardufoss
Søk på stillingen