Kort om arbeidsgiver
Ledig 2 fastlegehjemmeler i Østre Toten kommune. En ved Kolbu legesenter og en nyopprettet stilling ved Kapp legesenter.
Listelengde 800.

Fra 01.07.22 blir det en ledig fastlegehjemmel ved Kolbu legesenter, og vi etablerer en ny hjemmel ved Kapp legesenter i Østre Toten kommune.

Vi ønsker at nettopp du søker!
Hos oss har vi det gøy på jobb, og vi er en artig fleksibel gjeng med forskjellig bakgrunn som har det utrolig fint sammen. Vi hjelper hverandre, har lav terskel for å spørre hverandre om råd og har en flott gjeng med hjelpepersonell som vi jobber godt sammen med.
Kommunen har 4 legesentre og vi er geografisk 2 mil unna Gjøvik by der sykehuset er.

Alle leger deltar på Allmennlegeutvalg/ALU, og der spiser vi og tar opp fag og andre utfordringer. Det viktigste er at vi ler sammen, og finner løsninger på utfordringer sammen!

I år blir det ekstra spennende da både Kolbu og Kapp får nye Lisleger for første gang. Det er spennende å veilede de nyutdanna og det er også med å lage et robust og fleksibelt legesenter når vi er flere på jobb.
Søk da vel, og bli med og lag nye spennende hverdager sammen med oss!

Hos oss er du med og bestemmer din egen arbeidshverdag i gode kollegiale legesentre.

Alle legesentrene i kommunen bruker CGM allmenn journalsystem og vi har fine lokaler

Det som er spesielt med Østre toten er at vi er organisert etter såkalt 8.2-avtale der kommunen bl.a. er arbeidsgiver for medarbeiderne, drifter kontorene med strøm, oppvarming og lignende og holder og vedlikeholder data/IKT. Denne modellen gjør at vi som fastleger reduserer tiden til administrative oppgaver veldig, og at vi kan drive mer pasientrettet. Som leie for hus og personell beholder kommunen basistilskuddet for listepasientene. Driftsutgiftene for øvrig dekkes av legene i samsvar med lokal avtale. Det forutsettes at nye avtaleinnehavere inngår avtale på like vilkår med kommunens øvrige leger. Denne løsningen er både legene og kommunen godt fornøyd med, og man har derfor lyktes godt med rekruttering i kommunen også i senere tid. Vi har som mål at alle legene skal ha maksimalt 800 på sine lister, derfor vil ny fastlegehjemmel på Kapp også innebære at det blir overført pasienter fra andre lister.

Vi ønsker en lege som:
• Er glad, hyggelig og interessert og som ser for seg å være hos oss i mange år
• Som liker å kommunisere med andre
• Trives med samarbeid og tverrfaglighet, men som også kan jobbe selvstendig
• Er løsningsorientert og opptatt av faglig og kvalitativ utvikling av videreutvikling av legetjenesten og øvrig kommunehelsetjeneste
• Både innehar faglige kvalifikasjoner og spesielt personlig egnethet
• Ved tildeling av hjemmel vil ønskene til gjenværende leger på legesenteret tillegges stor vekt.

Krav til søker:
• Lege med norsk autorisasjon og fullført norsk turnustjeneste/godkjente læringsmål LIS1.
• Søker må enten være spesialist i allmennmedisin eller gå inn i et spesialiseringsforløp som allmennlege (ALIS)
• Søker må beherske norsk språk tilfredsstillende, både muntlig og skriftlig.
• Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må leveres før oppstart.
Søknad sendes

Søknaden skal registreres i vårt elektroniske søknadssystem. Følg bruksanvisningen på vår hjemmeside www.ostre-toten.kommune.no
Ufullstendige søknader som er sendt utenom vårt system, kan ikke besvares. Attester og vitnemål skal ikke legges ved den elektroniske søknaden, men tas med ved et evt. intervju.

Trenger du hjelp til registreringen, eller til å opprette brukernavn og passord, kontakt vår personalavdeling, tlf. 61 14 17 26 eller 61 14 15 13. Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighet. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25.

Kontaktpersoner:
For spørsmål om stillingen, kommunen, spørsmål rundt ansettelse el.l:
Ola Snoen Tverå Løvstad
enhetsleder Helse- og mestring: Mobil: 95339137
ola.snoen.tvera.lovstad@ototen.no
Gry-Hege Strandbakke
ass.kommunalsjef Mobil: 979 56 272,
gry-hege.strandbakke@ototen.no
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Østre Toten kommune
Arbeidssted
Rådhusgata 20
2850 LENA
Søk på stillingen