Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og er plassert i stabsområdet Plan og næring. Plan og Næring er en avdeling med ansvar for strategisk arbeid i Lyngdal kommune. Avdelingen har bl.a ansvaret for overordnede strategiske planer, byggesak/ plansak, næringsutvikling og landbruksforvaltning, systematiske folkehelsearbeidet, forbyggende arbeid mm. Avdelingen har også et ekstra ansvar i forhold til at alle virksomheter skal jobbe godt sammen på tvers av organisasjonen. Kommuneoverlegen er en del av avdelingen på grunn av stillingens betydning i forhold til beredskap og samfunnsutvikling, samt at den er strategisk viktig i forhold til forebyggende arbeid og tidlig innsats. Lyngdal kommune er også en del av et tett samarbeid mellom kommunene i Lister-regionen. Det er ønskelig å forsterke samarbeidet i forhold til det medisinsk-faglige området.

Stillingen består av 50% kommuneoverlegestilling, 20% oppgaver som kan diskuteres (vil være vikariat for smittevernlegen frem til juli 2023) og 30% helsestasjonstjeneste. Det er mulig med andre kombinasjoner med kommuneoverlegestillingen, f.eks vikar på legekontor eller fastelegehjemmel.
 
Hovedoppgaver:
Kommuneoverlegen utfører samfunnsmedisinske oppgaver på et administrativt nivå og kurative oppgaver innenfor helsestasjon og skolehelsetjeneste. I stillingen som kommuneoverlege er det samfunnsmedisinske perspektivet viktig. Dette gjelder helsemessig og sosial beredskap der kommunen skal ha en planer for håndtering av ulike hendelser, for eksempel store og små ulykker, smitteutbrudd, katastrofer og lignende. Kommunelegen skal påse at helseperspektivet er tilstrekkelig ivaretatt i disse planene. Kommuneoverlegen skal gi medisinskfaglig rådgivning til politisk og administrativ ledelse i kommunen og til tjenesteytere ved ulike virksomheter i kommunen. Kommuneoverlegen innehar funksjonen som en av kommunens leger ved helsestasjon og skoler.
 
Kommuneoverlegestillingen skal bidra til å utvikle en god kommuneoverlegefunksjon som innebærer tett kontakt med hele kommuneorganisasjonen og kommunes befolkning. Stillingens innhold og størrelse kan diskuteres.
 
Det er et tett samarbeid mellom kommunene i Lister-regionen innen kommunehelse og miljørettet helsevern. Lyngdal kommune ønsker at kommuneoverlegen kan bidra til et økt faglig nivå og tettere samarbeid i regionen. Målet er å styrke beredskapen, øke robustheten, og at det faglige samarbeidet skal bli optimalt. Det er en ambisjon å etablere en samfunnsmedisinsk avdeling i Lister.
 
 • Medisinskfaglig rådgivning og veiledning
 • Forebyggende arbeid, helseovervåkning og helseopplysningsarbeid
 • Pådriver i kvalitetsarbeid
 • Ansvarlig for miljørettet helsevern, smittevern, psykisk helsevern og helsemessig beredskap
 • Saksbehandling av politiske saker innen fagfeltet
 • Fastlegeordningen og oppfølging av fastlegene
 • Tett samarbeid med kommunens sykehjemsleger
 • Delta i fagnettverk og aktuelle samarbeidsutvalg
 • Samhandling med overordnede helsemyndigheter helseforetak og andre eksterne samarbeidsparter
 • Deltakelse i kommunens kriseledelse og kriseteam
 • Helsekontroll ved helsestasjon og skoler eller annet kommunalt/ interkommunalt helsearbeid
Det tas forbehold om endringer i arbeidsoppgaver.
 
Kvalifikasjoner:
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Spesialisering i samfunnsmedisin er ønskelig
 • Relevant erfaring er ønskelig 
Personlige egenskaper:
 • Interesse for og engasjement for samfunnsmedisin
 • Evne til å tenke helhetlig, forebyggende og tverrfaglig
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig 
 • Fleksibel og opptatt av endrings- og utviklingsarbeid
Personlige egenskaper vil bli vektlagt.
 
Vi tilbyr:
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i en kommune med stor grad av utvikling
 • Godt utviklings- og samarbeidsklima i administrasjon
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning via KLP
 • Lønn etter avtale
 
Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lyngdal kommune
Kontaktperson
Navn: Kristine Valborgland
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 41 10 11 44
Arbeidssted
Prost Birkelands gate 4
4580 LYNGDAL
Søk på stillingen