Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Drive kurativ legevirksomhet for militært personell
 • Delta i nasjonal og internasjonal legenemd, samt være rådgivende lege DSB
 • Behandle pasienter, herunder vernepliktige og ansatt personell
 • Forebyggende helsearbeid, herunder helsekontroller, dimisjoner og helseattester
 • Saksbehandling
Kvalifikasjoner
 • ha norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus LIS 1 med full rekvisisjonsrett 
 • relevant spesialitet
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i engelsk
 • kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato secret innen tiltredelse 
 • kunne tilfredsstille fysiske krav for stillingen (karakter 3) eller kravene for nytilsetting i Forsvaret (kar 4) og MEDSEL (medisinsk skikkethet) innen tiltredelse
 • ha norsk statsborgerskap
 • gjennomført VA kurs (tidligere offiserskurs). Søkere som ikke har gjennomført VA kurs kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre kurset ved første anledning etter tiltredelse i stilling 
Det er ønskelig med erfaring fra humanitært arbeid

Personlige egenskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • Evne til helhetsoversikt 
 • Initiativ 
 • Gode samarbeidsevner
Forsvaret tilbyr
 • Spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag  
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv 
 • Godt arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid 
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med bl.a. trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som Major/Orlogskaptein (OF3/SAN), stillingskode 1520, ltr 83 til 88 kr 911.700 til 1.047.600 kr pr. år. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd av lønnen til Statens Pensjonskasse. Stillingen er spesielle kategorier militært tilsatte (SKMT) med 37,5 timers arbeidsuke. 
Du bes legge ved attester, bekreftelse på autorisasjon og vitnemål ved søknaden.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato (01.08.2022) eller etter avtale. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, i henhold til tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Om Forsvaret

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets sanitet bidrar du til å ivareta Forsvarets stridsevne før, under og etter operasjoner. En av hovedoppgavene er å sørge for at personell kan gjennomføre sine oppdrag, minst mulig begrenset av sykdom eller skade. Forsvarets sanitet samarbeider tett med det sivile helsevesenet og sanitetsmiljøene til våre allierte.
I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
Les mer om jobb i Forsvaret.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk
Kontaktpersoner
Navn: Magne Sunde
Tittel: Sjef for Institutt for militær allmennhelse (IMA)
Telefon: 482 55 183
Navn: Helene Ingand
Tittel: Seniorkonsulent HR
Telefon: 63 92 69 01
Hjemmeside
Arbeidssted
Oslo
Grev Wedels plass 2
0151 OSLO