Kort om arbeidsgiver

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for
spesialisthelsetjenester til om lag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike
(inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har
vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og
barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk,
prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab.
Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Bærum sykehus har ledig 1-2 vikariat(er) for overlege i gynekologi og fødselshjelp alternativt erfaren LIS3 fra 5.9.2022 til 01.09.2023.  

Bærum sykehus har akuttfunksjon for både kirurgi og medisin, traumemottak og
fullverdig fødeavdeling med ca. 1650 fødsler i året. Avdeling for gynekologi og
fødselshjelp har for tiden 13 overlegestillinger og 10 LIS 3. Vi har 11 overleger i vakt og en senioroverlege uten vaktfunksjon. LIS inngår i 9 delt vaktturnus.

Det er 2-delt tilstedevakt for både LIS og overlege.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring, relevante referenser og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid på avdelingens føde-barsel enhet, poliklinikker, sengepost og operasjonsstue
 • Vaktarbeid
  • Dersom overlegekompetent tilbys stillingen, vil denne inngå i ordinær 11-delt vaktturnus i sekundærsjikt. Dersom LIS ansettes i stillingen vil denne tilbys en arbeidsplan med spredte vakter i primærsjikt. 
 • Deltakelse i internundervisning

Du har et medansvar for: 

 • Å bidra til å oppnå avdelingens målsetting, samt etterlevelse av faglige og etiske retningslinjer 
 • Å bidra til en aktiv deltakelse i kontinuerlig forbedringsarbeid i avdelingen
 • Å bidra til utdanning av LIS leger

Du har et juridisk, faglig og personlig ansvar for: 

 • At arbeidsoppgavene utføres i samsvar med den kunnskap man har ervervet gjennom sin formelle utdannelse
 • At arbeidsoppgavene utføres i samsvar med den opplæring som har blitt gitt, og retningslinje/prosedyrer som er gjeldende i avdelingen    
 • Ivareta arbeidsoppgaver med å planlegge og utføre pasientrettet arbeid av forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende art    
 • Sikre kvalitet og kontinuitet i virksomheten gjennom rapportering og dokumentasjon i henhold til avdelingens rutiner og gjeldende regelverk     
 • Selvstendig ansvar og myndighet til å ivareta hele spesialistfunksjonen. Dette innebærer blant annet observasjon, vurdering, prioritering, iverksettelse og evaluering av nødvendige medisinske tiltak med bakvakt (spesialist/overlege i bakvakt).      
 • Medansvar for at enhetsmateriell og personellressurser forvaltes faglig og økonomisk forsvarlig     
 • Undervisnings- og veiledningsansvar for pasient, pårørende, kolleger, turnusleger, studenter, hospitanter og øvrig medisinsk personell
 • Plikt til å holde seg faglig oppdatert innenfor enhetens fagområde, arbeidsprosedyrer og utstyr      
 • Bidra til å motivere medarbeidere og skape engasjement     
 • Ivareta og sikre god kommunikasjon i avdelingen. Bidra til respektfull atferd i interaksjon med pasienter og mellom ansatte     
 • Bidra til en konstruktiv dialog i avdelingen med henblikk på utvikling av fag, pasientbehandling og pasientsikkerhet

Kvalifikasjoner

Utdanning 

 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege. 
 • Spesialistgodkjenning eller nær spesialistgodkjenning i gynekologi / obstetrikk.            

Praktisk erfaring  

 • Må beherske godt norsk skriftlig og muntlig.
 • Må kunne utføre laparaskopiske undersøkelser og operasjoner, og kunne ivareta øyeblikkelig-hjelp pasienter til observasjon og utredning.
 • Må kunne selvstendig beherske arbeid ved gynekologisk poliklinikk og sengepost, svangerskapspoliklinikk og føde/ barselavdeling
 • Baktvaktserfaring innen obstetrikk og gynekologi vil være en fordel
 • Kompetanse innen DIPS, Partus, Metavision og STAN 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Gode kommunikative egenskaper og evne til samarbeid med andre yrkesgrupper i team
 • Løsningsorientert og konstruktiv
 • Strukturert og effektiv i håndtering av ulike arbeidsoppgaver
 • Evne til å skape engasjement
 • Fleksibilitet   

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • En avdeling med et bredt spekter av behandling innenfor både gynekologi og fødselshjelp på vaktene
 • Fokus på utvikling av team og kompetanse for den enkelte
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø og samhold
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Miriam Støle
Tittel: Avdelingskonsulent
Telefon: 67809997
E-post: miriam.stole@vestreviken.no
Navn: Ingvild Sandnes
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 67809468
E-post: ingvild.sandnes@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, Bærum sykehus
Sogneprest Munthe-Kaas vei 100
1346 Gjettum
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image