Kort om arbeidsgiver
- Gode økonomiske betingelser og tilrettelegging for ALIS-utdannelse

Rana kommune har ledig fastlegehjemmel på Øvermo legesenter. Lege kan velge mellom fastlønn og næringsdrift under spesialisering. Kommunen legger til rette for spesialistutdanningen. Erfaren kollega på legesenteret ansettes i kommunen som veileder og supervisør for ALIS. Kommunen innløser goodwill og ny lege investerer kun i utstyr på legekontoret.

Legesenteret har fire fastleger og ligger i sentrum av i Mo i Rana. Veldrevet legepraksis. Infodoc journalsystem benyttes. Listen har 980 pasienter, men skal reduseres til 900 ved naturlig avgang.

Tiltredelse etter avtale.

For hjemmelen gjelder
 • ALIS kan velge mellom fastlønn og næringsdrift under spesialisering.
 • Kommunen gir praksiskompensasjon/lønn for fravær som skyldes videreutdanning i allmennpraksis uten noen øvre grense på antall dager per år
 • Kommune dekker kurs og reiseutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond 2 for ALIS.
 • ALIS får veileder og det legges til rette for gjennomføring av spesialistutdannelse.
 • Lave investeringsutgifter da kommunen innløser goodwill fra påtroppende lege
 • For lege i næringsdrift utbetales et forsterket driftstilskudd som ligger omtrent på samme nivå som driftsutgifter.
 • Nyansatte som flytter til Rana kan få leie personalbolig.
Fastlegen deltar i interkommunal legevaktordning. Vaktdøgnet er delt i to. Vaktbelastningen er ca tre vakter per måned. Det utbetales en fast godtgjørelse for legevaktsarbeid ihht lokal særavtale, som gir svært gode økonomiske betingelser for legevaktsarbeid.
Det er i dag ingen kommunale oppgaver knyttet til fastlegehjemmelen. Kommunal bistilling kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke.

Kvalifikasjonskrav:
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført LIS1-tjeneste/turnustjeneste
 • Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.
 • Søkere med relevant erfaring fra allmennmedisin vil bli prioritert.
Følgende vektlegges:
 • Personlig egnethet
 • Faglig engasjement
De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vitnemål og attester, legges ved søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

For mer informasjon om fastlegehjemmelen kontakt:
Fastlege Ole Henrik Eng, Øvermo legesenter, tlf.: 41420914, e-post: olehenrikeng@gmail.com

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
Kommuneoverlege Frode Berg, tlf.: 41206706 eller e-post: frode.berg@rana.kommune.no

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 21.07.2022
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Rana kommune
Kontaktpersoner
Navn: Frode Berg
Telefon: +47 412 06 706
Navn: Ole Henrik Eng
Telefon: +47 414 20 914
Hjemmeside
Arbeidssted
Øvermo legesenter, Mellomvika 5
8622 MO I RANA