Kort om arbeidsgiver

Sørlandet har mye å by på! Natur som spenner fra idyllisk skjærgård til høyfjell, gode muligheter for fiske og friluftsliv, og et variert tilbud av kulturopplevelser. Agder har nærhet til kontinentet med daglige avganger til Danmark (bilferje til Hirtshals eller fly til København) og Nederland (bilferje til Eemshaven og fly til Amsterdam).

SSHF har 92 % egendekningsgrad, og høy forskningsaktivitet. Universitetet i Agder er en viktig samarbeidspartner for sykehuset. Sørlandet sykehus har virksomhet i hele Agder, med sykehus i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand, og vi håper du blir vår nye kollega.

Smittevernenheten har systemansvaret for smittevern i Sørlandet sykehus og samarbeider tett med alle klinikkene i foretaket. Enheten skal være en strategisk pådriver for det smittevernfaglige arbeidet, og etablere og overvåke gode systemer og strukturer for smittevern, slik at hele virksomheten kan levere trygge og gode helsetjenester der kravene til smittevern er ivaretatt. Smittevernenheten samarbeider nært med Avdeling for medisinsk mikrobiologi og Seksjon for infeksjonsmedisin, i tillegg til andre avdelinger i sykehuset. Enheten samarbeider også med det øvrige smittevernfaglige miljøet i Helse Sør-Øst og deltar i Regionalt fagråd for smittevern, infeksjonsmedisin og immunologi.

Smittevernenheten er organisert i Fagavdelingen, som en viktig enhet i Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet. Enheten har til sammen 5,9 årsverk for hygiene­sykepleiere og vaksine­sykepleiere, inklusive enhetsleder. I tillegg vil 50 % overlegeressurs fra Avdeling for medisinsk mikrobiologi være fast ved enheten fra og med høsten 2022. Ut 2022 har enheten også 100 % erfaren overlegeressurs. Vi lyser nå ut følgende ledige stilling i enheten:

Smittevernoverlege/medisinsk-faglig rådgiver, primært i 100 % stilling

Smittevernoverlegen vil være medisinskfaglig rådgiver for enhetsleder og samarbeide tett med både enhetsleder og fagdirektør. Legetjenesten i enheten har viktige oppgaver med undervisning, inklusive veiledningsansvar i 2 måneder for LIS 2/3 leger som skal bli spesialister i mikrobiologi. SSHF skal i tiden som kommer ta større ansvar for utdanning av medisinere i Norge, gjennom samarbeids­avtalen «UiO Campus Sør» med Universitet i Oslo. Her vil det også kunne bli muligheter for deltakelse i undervisning. Legetjenesten vil ha stor fleksibilitet til å organisere oppgavene og arbeidsdagen i nært samarbeid med enhetens leder og øvrige medarbeiderne. Oppgavefordelingen i legetjenesten i enheten vil avhenge av kompetanse, interesser og hensikts­messighet. Smittevernenheten har formelle samarbeidsavtaler med de fleste kommuner i Agder. Det er i hovedsak hygienesykepleierne som veileder de kommunale helseinstitusjonene.

Hovedarbeidssted er Kristiansand, men enheten følger opp sykehusene også i Arendal og Flekkefjord, samt foretakets øvrige virksomhet i Agder. Selv om smittevern er det primære ansvarsområdet, kan det være aktuelt å vurdere begrenset tilknytning til klinisk virksomhet eller forskning, etter dialog med aktuelle avdelinger.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger.
Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse
av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal
gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er
kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming,
nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt
opphold i arbeidslivet.        

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk arbeid for å beholde og videreutvikle det gode smittevernet i Sørlandet sykehus
 • Forebygging og oppfølging av sykehusinfeksjoner 
 • Overvåke forekomst av resistente mikrober og forbruk av antibiotika
 • Lede programmet for antibiotika-styring
 • Kvalitetssikre og koordinere tiltak ved smitteutbrudd
 • Undervisning og veiledning på ulike nivå, inklusive undervisning knyttet til «UiO Campus Sør»

Kvalifikasjoner

 • Du må ha embetseksamen eller tilsvarende i medisin og norsk autorisasjon som lege
 • Det er ønskelig at du har bakgrunn fra infeksjonsmedisin eller mikrobiologi. Vi vil også vurdere søkere med annen fagbakgrunn som epidemiologi, folkehelsearbeid eller relevant sykehusspesialitet. 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring fra prosjektledelse er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet blir vektlagt. Vi ser etter kandidater med evne til samarbeid og kunnskapsformidling på tvers av fagmiljøer i sykehusene. 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr godt arbeidsmiljø, mulighet for faglig utvikling/videre­utdanning og interessante oppgaver
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktperson
Navn: Else Kristin Reitan
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 38 07 36 99
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kvalitet, Sørlandet sykehus HF
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Søk på stillingen