Kort om arbeidsgiver

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av Helse Sør-Øst RHF og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

Hele sykehusets bygningsmasse er fornyet. Vi har nå flyttet inn i nytt sengepost og poliklinisk bygg, og nytt Akuttsenter. Senter for kreft og blodsykdommer har sengepost og poliklinikk i nybygd areal i tilknytning til hverandre. 

Senter for kreft og blodsykdommer er organisert i Medisinsk klinikk, og dekker tilbudet innen onkologi, hematologi og spesialisert palliasjon for Vestfolds 240.000 innbyggere. Senteret har ansvar for pasienter med de fleste onkologiske og hematologiske diagnoser i alle sykdomsfaser. Innen spesialisert palliasjon har vi også pasienter med ikke maligne diagnoser.

I poliklinikken gjennomføres årlig om lag 3000 onkologiske legekonsultasjoner, og det administreres ca 5000 kreftkurer. Den nye sengeposten har 28 senger fordelt på onkologi, hematologi, gynekologi og palliasjon.

Avdeling for patologi ved Sykehuset i Vestfold har vært tidlig ute med avansert diagnostikk for å kunne tilby persontilpasset medisin,- et satsningsområde for Senter for kreft og blodsykdommer. Vi utlyser med dette nyopprettet fast overlegestilling i onkologi for å kunne møte økt pasientantall, oppmøter og oppgaver.

Hver overlege har fagansvar for 1-2 tumorgrupper og deltar i supervisjon og veiledning av LIS 2/3 i poliklinikk og på sengepost. 
Senteret har per i dag 8 overleger i onkologi, 4 overleger i blodsykdommer og til sammen 6 leger i spesialisering. I tillegg er det ett fast samarbeid med Seksjon for Smertebehandling, med anestesilege for den palliative delen av driften.

Det er en felles 8-delt vaktordning for onkologer og hematologer med tllstedevakt på sykehuset til kl 19 på hverdager og kl 16 i helg, og hjemmevaktordning i bakvakt utenom disse tidene.

Vi er opptatt av tverrfaglig tilnærming, og har ansatt sosionom som del av teamet rundt pasienten. Sykehusets prestetjeneste er nær knyttet til virksomheten som samtalepartnere for pasient og pårørende, og som veiledere i etisk refleksjon for personalet. En stor andel av sykepleierstaben er spesialutdannet i onkologisk eller palliativ sykepleie.


Sykehuset i Vestfold ligger i gangavstand fra Tønsberg jernbanestasjon, og det er mulig å pendle fra Oslo, Drammen eller øvrige Vestfoldbyer. 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i onkologi, eller tilsvarende utdannelse fra andre land. Kandidater med lite tjeneste igjen før oppnådd spesialitet, kan vurderes.
 • Søkere må beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse.
 • Den som tilsettes, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning og arbeidstillatelse.

Personlige egenskaper

 • Fleksibilitet og endringsvilje 
 • Interesse for supervisjon og veiledning av LIS.
 • Interesse for fagutvikling, prosjektarbeid og forskning
 • Respekt for tverrfaglig samarbeid til beste for pasienten.
 • Evne til å arbeide strukturert, selvstendig og håndtere høyt tempo.
 • Ansvarsbevissthet og beslutningsevne.
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper.

Vi tilbyr

 • Flotte lokaler i nytt sykehusbygg
 • Faglig engasjerte, inkluderende og hyggelige kollegaer!

 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Remo Gerdts
Tittel: Konstituert seksjonsleder
E-post: remger@siv.no
Navn: Nina Cecilie Firing
Tittel: Senterleder
Telefon: 41285393
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kreftseksjon - fagressurs, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3103 Tønsberg
Søk på stillingen