Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, tidligere avdeling Brøset, er organisert som en av 4 avdelinger under Klinikk Psykisk Helsevern – Allmenn, Rehabilitering og sikkerhet.
Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri med ca. 190 ansatte har sin mangeårige kompetanse og erfaring på personer med voldsproblematikk og omfatter 3 seksjoner:
Seksjon forskning og poliklinikk med Regionalt Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, som har tett samarbeid med NTNU v/Institutt for psykisk helse og Institutt for psykologi og deltar i SIFER-nettverket og Spesialpoliklinikken, som omfatter Sinnemestring, Tverretatlig konsultasjonsteam ved alvorlig vold i nære relasjoner, Fengselspsykiatrisk poliklinikk, BASIS (Behandling av seksuallovforbrytere i spesialisthelsetjenesten) og Det finnes hjelp, som er et tilbud til voksne som har seksuell interesse for barn og som ønsker hjelp til å unngå å handle på denne interessen.
Seksjon nasjonale rettspsykiatriske funksjoner med Sentral Fagenhet for tvungen omsorg og Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet (NERS). Sentral fagenhet for tvungen omsorg har nasjonalt ansvar for gjennomføring av Dom på tvungen omsorg, en særreaksjon for lovbrytere som etter straffeloven er funnet utilregnelig på grunn av høygradig psykisk utviklingshemming eller av sterkt avvikende sinnstilstand. Enheten består av en sentral sengepost med 7 sengeplasser og en fagstab bestående av leger, psykolog og fagrådgivere. I tillegg har Sentral fagenhet per dato ansvar for 26 såkalte eksterne tiltak i ulike kommuner. Dom til tvungen omsorg, gjennomføring av tvungen omsorg og opphør av særreaksjonen er hjemlet i straffeloven §§ 63 – 65 og reguleres også i egen forskrift: Forskrift om gjennomføring av særreaksjonen tvungen omsorg.
Nasjonal Enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet (NERS) yter landsdekkende tjenester til påtalemyndighet i forbindelse med oppnevning av rettspsykiatriske sakkyndige i straffesaker og bidrar til utvikling av norsk rettspsykiatri.
Seksjon regional sikkerhetsavdeling et regionalt og lokalt ansvar for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og særlige utfordringer knyttet til voldsrisiko og sikkerhet, med 16 sengeplasser. Enheten består av 2 regionale sengeposter med totalt 10 sengeplasser og en lokal sengepost med 6 sengeplasser, samt en fagstab bestående av leger, psykologer og sosionom. Seksjonen har blant annet ansvar for gjennomføring av Dom til tvungen psykisk helsevern og gjennomføring av rettspsykiatriske døgnobservasjoner.  

Arbeidsoppgaver

Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, tidligere avdeling Brøset er under utvikling og trenger derfor dyktige medarbeidere på veien videre!
 
Tjenestene omfatter et bredt spekter av rettspsykiatriske problemstillinger innen voldsproblematikk, seksualforstyrrelser, psykosebehandling, risikovurdering, - samt samarbeid med instanser som politi og kriminalomsorg. Vi søker derfor interesserte og engasjerte fagpersoner (leger og psykologer), som har interesse for fagfeltet og som vil bistå avdelingen med å drifte, implementere og videreutvikle tilbudene.

Vi tilbyr en spennende og utviklende arbeidsplass i et helt nytt helsebygg, med mange muligheter for videreutdanning- og utvikling. 

Avdelingen har ledige stillinger knyttet til Spesialpoliklinikken, som omfatter som omfatter Sinnemestring, Tverretatlig konsultasjonsteam ved alvorlig vold i nære relasjoner, Fengselspsykiatrisk poliklinikk, BASIS (Behandling av seksuallovbruddsdømte i spesialisthelsetjenesten) og Det finnes hjelp, som er et tilbud til voksne som har seksuell interesse for barn og som ønsker hjelp til å unngå å handle på denne interessen:
 
1 x 100% stilling som overlege (spesialist i psykiatri eller rusmedisin) som knyttes til spesialpoliklinikken. Stillingen kan etter avtale kombineres med en stilling på Regional sikkerhetsavdeling
 
1 x 100% fast stilling for psykologspesialist/psykolog knyttet til våre behandlingstilbud «Behandlingstilbud for seksuallovbruddsdømte i spesialisthelsetjenesten (BASIS)» og «Det finnes hjelp», med delvis arbeidsted i Trondheim fengsel.
 
1 x 100% fast stilling som psykologspesialist/psykolog knyttet til vår fengselspsykiatrisk poliklinikk som yter allmennpsykiatriske tjenester til innsatte i Trondheim fengsel, med delvis arbeidssted i Trondheim fengsel.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Du skal bistå avdelingen med å implementere og drifte dette polikliniske behandlingstilbud
 • Du har ansvar for poliklinisk behandling, utredning, pasientvurdering og fagutvikling i samarbeid med andre polikliniske tilbud ved avdelingen
 • Du skal bidra i avdelingens arbeid knyttet til følgeforskning, fagutvikling, undervisning og konsultasjon/veiledning, særlig knyttet til behandlingstilbudet
 • Du skal bidra til å kunne dekke funksjoner innen avdeling Brøset på tvers av seksjonene, ved ferier, permisjoner, sykefravær og vakanser
   

Kvalifikasjoner

 • Lege eller psykolog med særlig interesse for og kunnskap om sikkerhets- og rettspsykiatri og utviklingsarbeid innen disse områdene og tverrfaglig samarbeid
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid innen sikkerhetspsykiatri, fengsels- og/eller rettspsykiatri og kunnskap om relevant sivilrettslig lovgivning og strafferett
 • Det er ønskelig med erfaring og/eller arbeid med innsatte og/eller seksualovergripere og eller annen relevant erfaring
 • Du har erfaring fra poliklinisk virksomhet
 • Med hjemmel i Psykisk Helsevernloven kapittel 4A-7 kreves politiattest ved tilsetting

Personlige egenskaper

 • Du har interesse for avdelingens virkefelt og evner til å lære deg nye behandlingsmetoder
 • Du skal bidra positivt til et godt og trygt arbeidsmiljø og viser personlig egnethet for å jobbe selvstendig og målrettet
 • Du har meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Evne til å samarbeide og jobbe i team samt bygge relasjoner vil bli vektlagt stor betydning
 • Plettfri vandel

Vi tilbyr

 • Et bredt faglig miljø med gode muligheter for faglig utvikling, veiledet forskning, prosjektarbeid, rettspsykiatriske oppgaver og konsulenttjenester overfor Kriminalomsorgen og rettsvesen
 • Tilrettelagt
 • En arbeidsplass med høyt faglig nivå og trivelig arbeidsmiljø.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Opplæring i aktuelle risiko- og utredningsverktøy, samt behandlingsmodell gjennom Helsedirektoratet, samt lokal og internasjonal veiledning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • For ansatte i avdelingen gjelder lokale særordninger mht lønn og fritidskompensasjon
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Antje Gross-Benberg
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 98408238
Navn: Olav Burkeland
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 41504471
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri
Østmarkveien 35
7040 Trondheim
Søk på stillingen