Kort om arbeidsgiver
Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ledig to vikariat i 6 månader for lege i spesialisering i Hjartesjukdomar. Vikariata er ledige frå primo september, men moglegheit for tidlegare start. Dei som vert tilsett tar del i vaktordninga for Hjarteavdelinga.

Hjarteavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus er ei spesialavdeling der all utgreiing og behandling av hjartesjukdomar er samla. Avdelinga driv høgspesialisert utgreiing og behandling innan følgjande område: Ikkje-invasiv biletdiagnostikk, invasiv koronardiagnostikk/terapi og perkutane ventilimplantasjonar, toraks-kirurgi, intensiv- og overvakingsmedisin, pacemaker-, ICD- og CRT behandling, hjartesviktpoliklinikk, tachyarytmi, preventiv kardiologi og kongenitt kardiologi. Medisinsk utvikling er framtredande, og forskingsaktiviteten er høg. Hjarteavdelinga har to store sengepostar, ei intensiv- og overvakingseining, ein stor torakskirurgisk post, eiga pacemaker-operasjonsstove, fire torakskirurgiske operasjonsstover medrekna hybridstove, tre laboratorium for koronar angiografi/PCI, to elektrofysiologilaboratorier og fleire spesialpoliklinikkar.

Vikariatet kan telje som del av spesialistutdanninga innan indremedisinske fag og hjartesjukdomar. Søkjarar utan fullført LIS1 kan verte vurderte, men vil ikkje kunne rekne med å gå i fast vaktordning.

Arbeidsoppgåver

 • Primærvakt for Hjarteavdelinga
 • Poliklinikk
 • Visittgang og postdrift
 • Opplæring og deltaking i ulike kardiologiske prosedyrar
 • Undervising
 • Forsking/kvalitetssikring

Kvalifikasjonar

 • Den som blir tilsett som LIS må ha norsk autorisasjon og godkjend turnusteneste/LIS 1 eller teneste som etter gjeldande norsk regelverk kan leggjast til grunn for tilsetjing i LIS-stilling i hjartesjukdomar
 • Det blir lagt vekt på erfaring innan kardiologi og ønskje om å bli kardiolog
 • Søkjar må meistre norsk munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Samarbeidsorientert, strukturert og løysingsorientert
 • Stor arbeidskapasitet, effektiv og fleksibel
 • Evne til å syne trivsel i eit aktivt og endringsorientert miljø
 • Interesse for forsking

Vi tilbyr

 • Lønn i tråd med tariffavtale
 • Konkurransedyktig pensjonsordning. Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring
 • Høgt fagleg nivå
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Bergen
Kontaktperson
Navn: Eivind Solheim
Tittel: Overlege
Telefon: 55976736
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Hjarteavdelinga, Helse Bergen
Haukelandsveien 22
5009 Bergen