Helse Sør-Øst RHF har avtale med ca 950 legespesialister og 
psykologspesialister gjennom avtalespesialistordningen. 
Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge - for ansvaret til Helse Sør-Øst  RHF. 

Avtalehjemmelen er ledig fra 1. januar 2023. Hjemmelen er en omdisponering av to mindre hjemler som utvides til en 100% hjemmel og lokaliseres inn i en eksisterende praksis med en annen hudlege i full hjemmel.  

Avtalepraksis skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. Spesielt bemerkes at avtalepraksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende Rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister. 100% hjemmel forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Praksis skal drives fra lokaler med universell utforming, og det forutsettes elektronisk pasientadministrativt system og tilknytning til Norsk Helsenett. Det er et mål at nyetablering av avtalepraksis skjer i gruppepraksis sammen med andre avtalespesialister eller eventuelt annet helsepersonell, og den kunngjorte hjemmelen etableres derfor sammen med en eksisterende hjemmel. Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).   

Om praksisen:  
Fratredende hjemmelshavere er begge tilknyttet Hudlegekontoret Sandvika Bad, som er samlokalisert med Bærum Hudlegekontor i Slependveien 48, 1341 Slependen. Legekontorene bruker alle sammen Infodoc Plenario som journalsystem, og er tilknyttet Norsk Helsenett. Praksisen har kveldsåpent for lysbehandling. Tiltredende hjemmelshaver må komme til enighet om betingelser for inntreden i praksis med eksisterende hjemmelshavere. Søkere anbefales å ta kontakt med eksisterende hjemmelshavere for nærmere informasjon om praksisen.  

Kvalifikasjoner
Søkeren må ha  
 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i spesialiteten hudsykdommer  
 • Evne til å uttrykke seg tydelig og forståelig på norsk skriftlig og muntlig  
 • Relevant klinisk erfaring fra den offentlige helsetjenesten 
Søkeren bør ha  
 • Bred poliklinisk erfaring   
 • Erfaring med undersøkelse og behandling av barn 
 • Erfaring med vurderinger av henvisninger og bruk av Prioriteringsveilederen  
 • Erfaring med biologiske legemidler og lysbehandling 
Personlige egnethet
Søkeren må ha   
 • God motivasjon for avtalepraksis  
 • Kjennskap til Rammeavtalen og øvrig regelverk for avtalepraksis  
 • Nødvendig interesse for, kunnskap om og erfaring med det norske helsevesenet, inkludert organisering, styring og funksjonsfordeling.   
 • Gode samarbeidsevner  
Søkeren bør ha  
 • Interesse for og erfaring med samarbeid med primærhelsetjenesten og den øvrige spesialisthelsetjenesten  
 • Erfaring fra avtalepraksis   
 • Erfaring i lederoppgaver inkludert arbeidsgiveransvar   
 • Punktlighet og evne til å arbeide systematisk, organisert og selvstendig  
 • Evne til å rette seg etter veiledning  
 • Ha god rolleforståelse som behandler og samtidig arbeidsgiver, samarbeidspart horisontalt og vertikalt   
Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet. Den som tildeles hjemmelen må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.    

Avtalepraksis drives som selvstendig næringsvirksomhet. Helse Sør-Øst RHF yter driftstilskudd etter gjeldende bestemmelser i lov, forskrifter og avtaler jf. Rammeavtalens § 9. Legen må inngå avtale med Helfo om utbetaling av trygderefusjoner.  

Vi gjør oppmerksom på at HPR nummer, dato for norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»
Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Nils-Jørgen Mørk
Tittel: Fratredende hjemmelshaver
Telefon: 91571156
Navn: Joar Austad
Tittel: Fratredende hjemmelshaver
Telefon: 97768068
Navn: Ragnar Faye
Tittel: Gjenværende gruppepraksisrepr.
Telefon: 90194143
Navn: Anita Jensen
Tittel: Rådgiver
Telefon: 62585500
E-post: anita.jensen@helse-sorost.no
Arbeidssted
Slependveien 48
1341 SLEPENDEN
Søk på stillingen