NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søknadsprosessen her

Om stillingen
Ved Fakultetet for medisin og helsevitenskap, Institutt for Sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB) er det ledig en 3-årig stipendiatstilling innenfor fagområdet hjertemedisin.

ISB er ett av åtte institutt som hører inn under Fakultet for medisin og helsevitenskap. Instituttet har rundt 265 ansatte i hel- og delstillinger og er samlokalisert med St. Olavs hospital på Øya i Trondheim. ISB har et aktivt forskningsmiljø hvor helsepersonell, forskere, teknologer og ingeniører samarbeider for å møte utfordringene i helsevesenet innen sine fagområder. For mer informasjon se: http://www.ntnu.no/isb.

Stillingen er finansiert av NTNU.
Arbeidssted vil være Institutt for Sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU.
Snarlig tiltredelse er ønskelig.

Arbeidsoppgaver
Vi søker en kandidat med interesse for fysiologi, hjertemedisin, ekkokardiografi, samt biomarkører i blod. Stillingene er tilknyttet GMCC (Group of Molecular and Cellular Cardiology), fagenhet for trening, sirkulasjon og respirasjon ved ISB. Prosjektet er et samarbeid mellom GMCC, ISB og Institutt for psykisk helse/ Østmarka - St. Olavs hospital. Kandidaten vil gjennomføre sine arbeidsoppgaver ved begge avdelinger. Prosjektene vil blant annet bestå i å evaluere hjertefunksjonen til pasienter med schizofreni, i tillegg til andre fysiologiske parameter slik som maksimalt oksygenopptak og å samle blod for analyse av biomarkører. Kandidaten vil og ta del i ekkokardiografiske metoder i samarbeid med klinikere, teknologer og andre forskere.
Målsetningen med prosjektet er å karakterisere hjertefunksjon hos pasienter med schizofreni og sette dette opp mot nye biomarkører for hjertesykdom i blod.  Sentrale oppgaver for kandidaten vil være:
 • Gjennomføre obligatorisk utdanningsprogram for PhD
 • Praktisk gjennomføring av studier samt utarbeiding av vitenskapelige manuskripter
 • Presentere arbeidet ved nasjonale og internasjonale kongresser, samt i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter
Forskningen foregår i et sterkt og internasjonalt preget innovativt forskningsmiljø. Som aktiv deltaker i dette miljøet vil stipendiaten også kunne få anledning til å delta i andre tilgrensende studier ved ISB.

Kvalifikasjonskrav
Stillingen som stipendiat har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelig stilling. Kvalifikasjonskravet er at du har fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med sterk faglig bakgrunn.  

Du må ha en sterk faglig bakgrunn fra ditt tidligere studium, og ha en gjennomsnittskarakter fra mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Dersom du ikke har bokstavkarakterer fra tidligere studium, skal du ha et like godt faglig grunnlag:
 • Mastergrad innenfor fagfeltene human fysiologi, medisin og helse, eller være utdannet lege
 • Du må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Vi viser tilforskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat for generelle kriterier for stillingen og Forskrift for gradene philosophiae doctor (ph.d.) og philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges teknisk–naturvitenskapelig universitet (NTNU)  for generelle kriterier for stillingen.

Ønskede kvalifikasjoner
 • Klinisk erfaring eller forskningserfaring med hjertesykdommer, inkludert kjennskap til ekkokardiografi
 • Erfaring fra forskning
 • Tidligere erfaring med analyser av biomarkører i blod
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Tidligere erfaring med klinisk datainnsamling som inkluderer forsøkspersoner og pasienter
Personlige egenskaper
 • Entusiastisk, kreativ og med et stort engasjement for forskning
 • Ønske om å arbeide i et tverrfaglig miljø
 • Initiativrik og evne til selvstendig arbeid, men også gode samarbeidsevner
 • Gode sosiale og kommunikasjonsferdigheter
 • Må være tålmodig og flink til å kommunisere med pasienter
 • Ansvarsbevisst, målrettet og strukturert
 • Engasjement og bidrag i det tverrfaglige miljøet man blir en del av
Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr Lønn og vilkår
I stillingen som stipendiat kode 1017 vil du normalt lønnes med brutto kr 491 200 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.
Ansettelsesperioden er 3 år.

For ansettelse i stipendiatstilling er det en forutsetning at du får opptak til ph.d.-programmet innen klinisk medisin innen tre måneder etter oppstart, og at du deltar i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden.

Søknaden og beskrivelsen av de vitenskapelige arbeidene som skal legges til grunn for bedømmelsen skal foreligge på engelsk.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.
Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden
Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Vi gjør oppmerksom på at søknader kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:
 • CV, attester, vitnemål
 • prosjektskisse eller forskningsplan
 • publikasjoner el annet relevant forskningsarbeid
 • navn og adresse til tre relevante referanser
Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere din innsats, må du legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.
NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA.

Generell informasjon
NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas. 

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Professor Morten Andre Høydal, e-post: morten.hoydal@ntnu.no.  

Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med senior HR-konsulent Julie Hoff, e-post: julie.hoff@ntnu.no. 

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju, må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Søknadsfrist: 22.06.2022

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital. 

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB) har 265 ansatte og forskningsenhetene ligger i Hjerte- lunge senteret ved St.
Olavs hospital, integrert med samarbeidende kliniske avdelinger. ISB omfatter fagområdene anestesiologi, radiologi, radiografi, ultralyd, MR, idrettsfysiologi, hjerte-kar fysiologi, lungefysiologi, lungesykdommer, hjertesykdommer, karkirurgi, thoraxkirurgi og biomedisinsk teknikk. Instituttet er også ansvarlig for Centre for Innovative Ultrasound Solutions (CIUS), Medisinsk Simulatorsenter og MR-senteret.
Stillingskategori
Stipendiat
Arbeidsgiver
NTNU
Institutt for Sirkulasjon og bildediagnostikk
Hjemmeside
Arbeidssted
Prinsesse Kristinas gt. 3
7491 TRONDHEIM