Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgåver
- Medisinskfagleg rådgjeving overfor den kommunale organisasjon
- Fagleg ansvar for miljøretta helsevern, smittevern og helseberedskap
- Myndigheitsoppgåver etter Lov om psykisk helsevern
- Ivaretaking av andre oppgåver som i lovgjevinga er særskilt tillagt kommuneoverlegen
- Samfunnsmedisinsk rådgjeving i kommunen sitt folkehelsearbeid og i kommunen sin plan- og samfunnsutvikling
- Delansvar i planarbeidet retta mot kommunale helsetenester
- Bidra i helsefellesskapet med spesialisthelsetenesta og andre kommunale helsetenester
- Fagansvar, økonomisk og administrativt ansvar for fastlegeordninga og oppfølging av fastlegar i kommunen. Kommuneoverlegen har tre seksjonsleiarar under seg som     er delegert personal- og driftsansvar.
- Overordna ansvar for kommunen sine oppgåver i ny spesialistutdanning
- Overordna ansvar for interkommunal legevakt, Volda er vertskommune for denne
- Sakshandsaming av politiske saker på fagfeltet
- Deltaking i kommunen si kriseleiing

Kvalifikasjonar
- Offentleg godkjent lege med norsk autorisasjon
- Relevant erfaring
- Spesialistutdanning i samfunnsmedisin vert vektlagt
- Førarkort klasse B
- God førestellingsevne på norsk, både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar
- Interesse og engasjement for samfunnsmedisin
- Gode kommunikasjonsevner
- Analytisk og evne til å tenke heilskapleg
- Handlekraftig og trivast i ein kvardag med varierte oppgåver
- Gode samarbeidseigenskapar
- Fleksibel og løysingsorientert
- Utviklingsorientert og innovativ

Vi tilbyr
- Det er viktig for kommunen å gi signal om at vi vil strekke oss langt for å finne ei løysing som kan friste DEG. Kommunen er positiv til å vurdere fleire personar inn i eit samarbeid som samla skal dekke ansvarsområdet.  
- Spennande utviklingsoppgåver i eit godt og tverrfagleg fagmiljø. Så langt det er råd vil vi tilby fagleg rettleiing
- Godt arbeidsmiljø og gode kollegaer
- Gode faglege og personlege utviklingsmoglegheiter
- Løn vert vi samde om
- Tilrettelegging for spesialisering i samfunns medisin
- Konkurransedyktig pensjonsordning i KLP
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Volda kommune
Helse og omsorg
Kontaktpersoner
Navn: Svein Berg-Rusten
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 91868329
E-post: svein.berg-rusten@volda.kommune.no
Navn: Bent Ingebriktsen
E-post: bent@ingebriktsen.me
Arbeidssted
sektor helse og omsorg
Barstadmarka 2
6102 VOLDA