Kort om arbeidsgiver
Nannestad kommune har ledig en fastlegehjemmel ved Maura legesenter. Hjemmelen er for selvstendig næringsdrivende lege.
Hjemmelen har hatt samme lege i over 15 år og er svært ryddig med god og oversiktlig journalføring. Nåværende listelengde er 1 100 pasienter. Maura legesenter er et veldrevet 4-legesenter som er organisert som et AS. Senteret holder til i lyse lokaler i Maura i Nannestad, 50 minutter fra Oslo og 20 minutter fra Oslo Lufthavn. Det er et populært legesenter med stabilt hjelpepersonale og velordnet økonomi. Det er på nåværende tidspunkt ingen kommunale bistillinger tilknyttet hjemmelen. 

Nannestad kommune har innført økt basistilskudd på 40% til fastleger i kommunen fra og med 01.09.2022. Økningen gjelder for pasienttall opptil 1000 pasienter og beregnes utfra nivået på det statlige basistilskuddet per 01.06.2022. Det er også innført rekrutteringstilskudd på 300 000 kroner for leger som er nye i kommunen og som inngår driftsavtale om fastlegepraksis i Nannestad kommune. Dette gjelder for hjemmelen som er utlyst her. Rekrutteringstilskuddet forutsetter bindingstid på fire år. 

Nannestad kommune har gode ordninger for leger i spesialisering i allmennmedisin. Vi følger ny tilskuddsordning, og alle ALIS-leger som tilsettes i fastlegehjemler i kommunen vil få:
- Praksiskompensasjon ved kursdeltakelse og dekning av kursutgifter for kurs som inngår i spesialiseringsløpet.
- Det gis kompensasjon for redusert listestørrelse hvis man har behov for å redusere listelengden.
- Det legges til rette for supervisjon og individuell veiledning
- Individuell utdanningsplan med halvårlig gjennomgang med veileder og kommunal leder (kommuneoverlegen) for å tilrettelegge best mulig for progresjon i spesialiseringsløpet
- Mulighet for å ta legevakter ved Jessheim interkommunale legevakt.
- Sykehustjenesten som inngår i spesialiseringsløpet bistår kommunen med å melde inn ønsker for til Ahus, og kommunen bistår med å skaffe vikar under sykehustjenesten.

Nannestad kommune har stor befolkningsvekst. Kommunen har p.t. 10 fastleger fordelt på 3 legesentre; en velfungerende helsestasjonsvirksomhet og driver et sykehjem med 120 % legeressurs. 

Ønsket tiltredelse er 01.09.2022, men med mulighet for oppstart senere. 

Økonomiske betingelser for hjemmelen ved Maura legesenter avtales med dagens hjemmelsinnehaver i tråd med gjeldende regelverk. Ny fastlege inngår samarbeids- og driftsavtale med de tre andre fastlegene ved senteret. Kontrakten med kommunen reguleres av sentrale avtaler, fastlegeforskriften og annet relevant lovverk.

Arbeidsoppgaver
Fastlegen skal tilby tjenester som følger av fastlegeforskriften, herunder betjene øyeblikkelighjelp innenfor kontortiden kl 0800–1600.

Legevakt: Pliktig deltakelse i lokal daglegevakt. Maura legesenter har ansvar for daglegevakttilbud to dager per uke, og legene rullerer internt på hvem som har oppgaven fra uke til uke. 

Kvalifikasjoner
Norsk legeautorisasjon

Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig

Fullført LIS1 innen oppstart i stillingen.
Politiattest skal fremlegges i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.

Personlige egenskaper
Interesse for allmennmedisin og drift av fastlegepraksis
Gode samarbeidsevner
Gode kommunikasjonsevner
Engasjement for pasientnært arbeid
Lokal tilknytning og kjennskap til regionen er en fordel, men ikke et krav
Nannestad kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.  

Vi tilbyr
Basistilskuddet for inntil 1000 listepasienter økes med 40% i forhold til dagens nivå fra og med 01.09.2022 for alle fastleger med driftsavtale i fastlegeordningen i Nannestad kommune.

Det gis rekrutteringstilskudd på 300 000 kroner til den som tildeles hjemmelen. Det er knyttet bindingstid på fire år til rekrutteringstilskuddet, og det er forbeholdt leger som ikke allerede arbeider i Nannestad kommune.

Kompetente kolleger
Stabilt og dyktig hjelpepersonell
Veletablert legesenter
Svært ryddig journalføring på den aktuelle pasientlisten
Høy kontinuitet på listen gjennom mange år
Godt samarbeid mellom kommunen og de selvstendig næringsdrivende fastlegene
God struktur og tilskuddsordninger for leger i spesialisering i allmennmedisin

Annet:
Minst 2 referanser må oppgis i søknaden
Vitnemål/attester som du ønsker vurdert og godkjent til en ansiennitetsberegning, må vedlegges søknaden.

Gyldig politiattest må fremvises ved tiltreden.
 
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nannestad kommune
Kontaktperson
Navn: Matilde Risopatron Berg
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 90982368
Arbeidssted
Mauravegen 4
2032 MAURA
Søk på stillingen