Sentral fagenhet for tvungen omsorg er sammen med Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet (NERS) organisert i Seksjon for rettspsykiatriske funksjoner i Avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri er en av tre avdelinger under Klinikk Psykisk Helsevern – Allmenn, Rehabilitering og sikkerhet. Sentral fagenhet for tvungen omsorg samarbeider tett med de øvrige seksjonene i avdelingen.

Sentral fagenhet for tvungen omsorg har nasjonalt ansvar for gjennomføring av Dom på tvungen omsorg. Dom på tvungen omsorg er en særreaksjon for lovbrytere som etter straffeloven er funnet utilregnelig på grunn av høygradig psykisk utviklingshemming eller utilregnelig på grunn av sterkt avvikende sinnstilstand der retten finner at tvungen omsorg ivaretar samfunnsvernet bedre enn dom på overføring til tvungent psykisk helsevern. Dette etter en lovendring 1. oktober 2020. 
Enheten består av en sentral sengepost og en fagstab bestående av leger, psykolog og fagrådgivere. I tillegg har Sentral fagenhet per dato ansvar for 26 såkalte eksterne tiltak i ulike kommuner. Dom til tvungen omsorg, gjennomføring av tvungen omsorg og opphør av særreaksjonen er hjemlet i straffeloven §§ 63 - 65.  Tvungen omsorg reguleres også i egen forskrift: Forskrift om gjennomføring av særreaksjonen tvungen omsorg.
Opphold ved den sentrale sengeposten kan også hjemles i annet lovverk som straffeprosessloven eller straffegjennomføringsloven. Tvangsvedtak i den sentrale sengeposten hjemles etter psykisk helsevernloven kapittel 4 mens vedtak i de eksterne tiltakene etter bestemmelsene i straffelovens § 64 og Forskrift om gjennomføring av tvungen omsorg.

Sentral fagenhet for tvungen omsorg har ledig stilling som leder ved enheten, 100% fast stilling.

Leder av Sentral fagenhet har ansvaret for at dom til tvungen omsorg gjennomføres i henhold til straffelovens bestemmelser og forskrift om særreaksjonen tvungen omsorg. Vi søker en legespesialist, psykologspesialist eller jurist med særlig interesse for sikkerhets- og rettspsykiatri, ledelse og utviklingsarbeid. Avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri er under omorganisering, noe som innebærer at den organisatoriske plassering og oppbygging av Sentral fagenhet kan endres. Vi søker derfor etter en leder som har interesse for utviklingsarbeid og tverrfaglig samarbeid, samt videreutvikling av eksisterende samarbeid innen straffesakskjeden og det psykiske helsevernet.  

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar
 • Ansvar for gjennomføring av administrative rutiner
 • Ledelse av tverrfaglige og spesialiserte faggrupper
 • Videreutvikling av retningslinjer knyttet til judisielle aktører
 • Deltagelse i avdelingens ledergruppe
 • Delegerte arbeidsoppgaver fra seksjonssjef 

Kvalifikasjoner

 • Legespesialist, psykologspesialist eller jurist med særlig interesse for sikkerhets- og rettspsykiatri, ledelse og utviklingsarbeid
 • Erfaring fra samarbeid med strafferettens aktører
 • Erfaring fra sikkerhets- og rettspsykiatri og kunnskap om relevant sivilrettslig lovgivning
 • Interesse for strafferett
 • Interesse for rettigheter for personer med utviklingshemming og andre med kognitiv svikt
 • Interesse for utviklingsarbeid og tverrfaglig samarbeid

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Utvidet politiattest
 • Evne til å jobb selvstendig, strukturert og målrettet
 • Evne til å delegere arbeidsoppgaver 

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes etter gjeldende overenskomst, avhengig av kvalifikasjoner.
 • Medlemskap i KLP sin pensjonssparing, 2 % pensjonstrekk
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Vennligst oppgi minst to referansepersoner.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Svein Øverland
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 48190699
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri
Østmarkveien 35
7040 Trondheim