Helse Sør-Øst RHF har avtale med ca 950 legespesialister og 
psykologspesialister gjennom avtalespesialistordningen.
 Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge - for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF.  

Oppstart etter avtale. Hjemmelen er ledig for tiltredelse, men den som tildeles hjemmelen må starte opp ny praksis, da det ikke er knyttet noen praksis til avtalehjemmelen. Hjemmelen kunngjøres på nytt med utvidet mulighet for geografisk plassering.  

Avtalepraksis skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. Spesielt bemerkes at avtalepraksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende Rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister. 100% hjemmel forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. 

Praksis skal drives fra lokaler med universell utforming, og det forutsettes elektronisk pasientadministrativt system og tilknytning til Norsk Helsenett. Det er et mål at nyetablering av avtalepraksis skjer i gruppepraksis sammen med andre avtalespesialister eller eventuelt annet helsepersonell, der dette er mulig og hensiktsmessig. Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).  Ta kontakt med Helse Sør-Øst RHF for nærmere informasjon om muligheter for lokalisering. 

Kvalifikasjoner
Søkeren må ha  
 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i spesialiteten revmatologi 
 • Evne til å uttrykke seg tydelig og forståelig på norsk skriftlig og muntlig  
 • Relevant klinisk erfaring fra den offentlige helsetjenesten  
Søkeren bør ha  
 • Bred poliklinisk erfaring   
 • Erfaring med vurderinger av henvisninger og bruk av Prioriteringsveilederen. 
 • God kjennskap til behandling med biologiske legemidler og erfaring med revmatiske systemsykdommer. 
Personlige egnethet
Søkeren må ha   
 • God motivasjon for avtalepraksis  
 • Kjennskap til Rammeavtalen og øvrig regelverk for avtalepraksis  
 • Nødvendig interesse for, kunnskap om og erfaring med det norske helsevesenet, inkludert organisering, styring og funksjonsfordeling.   
 • Gode samarbeidsevner  
Søkeren bør ha  
 • Interesse for og erfaring med samarbeid med primærhelsetjenesten og den øvrige spesialisthelsetjenesten  
 • Erfaring fra avtalepraksis   
 • Erfaring i lederoppgaver inkludert arbeidsgiveransvar   
 • Punktlighet og evne til å arbeide systematisk, organisert og selvstendig  
 • Evne til å rette seg etter veiledning  
 • Ha god rolleforståelse som behandler og samtidig arbeidsgiver, samarbeidspart horisontalt og vertikalt   
Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet. Den som tildeles hjemmelen må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.    

Avtalepraksis drives som selvstendig næringsvirksomhet. Helse Sør-Øst RHF yter driftstilskudd etter gjeldende bestemmelser i lov, forskrifter og avtaler jf. Rammeavtalens § 9. Legen må inngå avtale med Helfo om utbetaling av trygderefusjoner.  

Vi gjør oppmerksom på at HPR nummer, dato for norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»
Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Gry Jerijervi
Tittel: Spesialrådgiver
Telefon: 62585500
E-post: gry.jerijervi@helse-sorost.no
Navn: Anita Jensen
Tittel: Rådgiver
Telefon: 62585500
E-post: anita.jensen@helse-sorost.no
Arbeidssted
Oslo eller Viken
0184 OSLO