Kort om arbeidsgiver
Nannestad kommune utlyser nå to faste 100 % stillinger for allmennleger i spesialisering, samt et vikariat i 100 % stilling med fastlønn. Kommunen har 15 000 innbyggere og har sterk befolkningsvekst. Vi har en relativt ung befolkning og ligger nær Gardermoen flyplass med kort reisevei til og fra Oslo.

Kommunen skal opprette et kommunalt legesenter i løpet av de neste årene, og som del av den prosessen lyser vi nå ut to faste kommunale stillinger for allmennleger i spesialisering. Disse to stillingene kan inngå i det kommunale legesenteret på sikt, og vil i tiden fram til det er på plass, plasseres ved de eksisterende legesentre i kommunen. Kommunen er opptatt av å legge til rette for stabile og trygge forhold i spesialiseringsløpet i allmennmedisin. Vi har flere spesialister i allmennmedisin med veilederkompetanse, og det legges til rette for å få tatt kurs fortløpende. 

Det er ønsket oppstart fra juli/september 2022.

Det er krav om fullført LIS1-tjeneste ved oppstart.

Søkere må ha minst to år igjen av spesialiseringsløpet i allmennmedisin.

Stillingene vil ha fastlønn i tillegg til en bonusordning hvor legene beholder en andel av refusjonene.

Legene vil i hovedsak arbeide i fastlegepraksis ved legesentre i kommunen, med oppgaver i andre kommunale helsetjenester som helsestasjon og/eller sykehjem deler av tiden. Det er i dag tre legesentre i kommunen, drevet som selvstendig næringsdrift. Maura legesenter med fire leger, Nannestad legesenter med fire leger og Holter legekontor med tre leger og en LIS1-lege. En av de faste stillingene vil være ved Holter legekontor, den andre vil i en periode være ved enten Holter legekontor eller Maura legesenter og deretter 1-1,5 år ved Nannestad legesenter. Listestørrelse vil være 800 pasienter ved de faste legehjemlene, og det kan da være aktuelt med 0,5-1 dag per uke med kommunale oppgaver i tillegg. I perioder kan stillingene plasseres på lister med inntil 1100 pasienter. I slike perioder vil det ikke være noen kommunale oppgaver ved siden av. Det kommunale legesenteret skal etter planen være i drift fra høsten 2024.

Vikariatet vil være enten ved Holter legekontor eller Maura legesenter og har foreløpig varighet fra så snart som mulig og til og med 31.12.2022. Det kan være mulighet for forlengelse. 


Arbeidsoppgaver
Fastlegearbeid med pasientkonsultasjoner, både elektive og øyeblikkelig hjelp innenfor kontortiden. Tilby tjenester som følger av fastlegeforskriften.
Betjene daglegevakt de dagene det aktuelle legesenteret har ansvar for daglegevakt i kommunen.
Arbeidsoppgaver som helsestasjonslege kan være aktuelt i perioder, maksimalt to dager per uke.
Andre kommunale oppgaver kan være aktuelt i kortere perioder, men stillingene vil i all hovedsak være tilknyttet fastlegesentre og pasientrelatert arbeid.
Aktiv rolle i prosjektering og opprettelse av det planlagte kommunale legesenteret i samarbeid med kommuneoverlegen

Kvalifikasjoner
Norsk legeautorisasjon
Fullført LIS1-tjeneste ved oppstart
Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
Interesse for allmennmedisin 
De to faste stillingene er ALIS-stillinger og forutsetter at søkerne har minst to år igjen av spesialiseringsløpet i allmennmedisin.
Det er ønsket oppstart fra juli/september 2022.
Politiattest skal fremlegges i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.

Personlige egenskaper
Gode samarbeidsevner
Engasjement for tverrfaglig samarbeid rundt pasientgrupper med sammensatte tilstander
Evne til fleksibilitet og til å finne løsninger
Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
Lokal tilknytning og kjennskap til regionen er en fordel
Nannestad kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.  

Vi tilbyr
Lønn etter avtale (fastlønn og en andel av refusjoner fra HELFO)
Gode pensjonsordninger
Tilrettelegging for spesialiseringsløpet i allmennmedisin
Dekning av kursutgifter
Mulighet for deltakelse i interkommunal legevakt ved Jessheim legevakt på kveld og i helger
Svært kompetente kolleger ved legesentrene i kommunen og godt samarbeid mellom kommunen og legene
 
Annet:
Minst 2 referanser må oppgis i søknaden
Vitnemål/attester som du ønsker vurdert og godkjent til en ansiennitetsberegning, må vedlegges søknaden.
Gyldig politiattest må fremvises ved tiltreden.
 
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nannestad kommune
Kontaktperson
Navn: Matilde Risopatron Berg
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 90982368
Arbeidssted
Teiealleen
2030 NANNESTAD