Kort om arbeidsgiver

Har du lyst til å vere med i vårt team? Vi har nå ledig 100 % fast stilling som generell kirurg for snarlig
tilsetting. Arbeidstidsordning etter individuell avtale.

Odda sjukehus er eit lokalt sjukehus for Indre Hardanger omegn og dekkjer eit befolkningsgrunnlag på rundt 11000.

Odda sjukehus har medisinsk- og kirurgisk akuttberedskap.
Vi har eit godt tilbod til pasientar med akuttmedisinske tilstandar. Stabilisering av skadde pasientar før overflytting til større sjukehus.

Odda sjukehus har akuttmottak,operasjon, anestesi, overvåking og sengepostar. Alle typar pasientar blir tatt imot og vurdert for vidare behandling.
Vi har godt etablert kirurgisk og medisinsk poliklinikk,dagbehandling, dagkirurgi, røntgen og laboratoriet støttefunksjon.

Vi har eit høgt tverrfagleg nivå. Vi har fast tilsette overlegar innan medisin, kirurgi og anestesi.

Velkommen til Odda!

Les meir om vakre Hardanger på hardangerfjord.com https://www.hardangerfjord.com/odda

Arbeidsoppgåver

 • Arbeide ved kirurgisk poliklinikk, operasjonsavdeling, overvakingseining og sengepost med
  akuttmedisin
 • Traumeleiar for kirurgisk traumemottak
 • Visitt og  førefallande postarbeid
 • Bidra til intern undervisning, vegleiing og supervisør for LIS 1

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon Spesialitet i generell kirurgi
 • Ynskeleg med erfaring innan ortopedi
 • Søkjarar som ikkje har norsk/svensk/dansk som morsmål må dokumentere språkkunnskapar skriftleg og munnleg på minimum B2-nivå. 

Personlege eigenskapar

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode arbeidstidsordningar
 • Vi vektlegg bruk av informasjonsteknologi og vi bruker talegjenkjenning
 • Gode velferdstilbod for tilsette, f.eks. hytteutleige
 • Moglegheit for hjelp til bustad
 • Godt arbeidsmiljø

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktperson
Navn: Kari Marie Tjelmeland
Tittel: Avdelingsleiar
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling somatikk Odda sjukehus, Helse Fonna HF
Sjukehusvegen 10
5750 ODDA
Søk på stillingen