Kort om arbeidsgiver

Vi utvider vår akutt- og intensivmedisinske virksomhet og utlyser 3 overlegestillinger i anestesi
 
Sykehuset i Vestfold har et nedslagsfelt på ca. 240 000 innbyggere, og driver utstrakt medisinsk og kirurgisk virksomhet. Sykehuset har regionansvar for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, områdefunksjon for karkirurgi i Vestfold-Telemark, og en smertepoliklinikk med høy aktivitet. Sykehuset i Vestfold har virksomhet ved to lokasjoner (Tønsberg og Larvik) hvor anestesiologisk avdeling er representert.
 
Akuttmedisin/legebil
I samarbeid med prehospital klinikk etableres det høsten 2022 en anestesilegebemannet akuttbil. Nedslagsfeltet til Sykehuset i Vestfold egner seg godt til denne type virksomhet da det er korte avstander. Bilen skal driftes i utvidet dagtid alle dager i uken. Den daglige oppgaven fristilles fra øvrig klinisk intrahospitalt arbeid og tar del i utviklingen av tjenesten og opplæring av annet personell prehospitalt utover den akutte prehospitale virksomhet. Rollen innebefatter også AMK-lege rolle på dagtid.
Utover prehospital akuttmedisin, deltar alle anestesileger på alarmoppkall intrahospitalt og er med på HLR-team, medisinske og kirurgiske teamoppkall og traumeteam i nytt akuttmottak med blant annet avansert traumestue med tre plasser, CT vegg i vegg, og egen akuttmedisinsk stue.
 
Intensiv
Intensivseksjonen bemanner fem tekniske senger og 16 postoperative plasser. I tillegg har sykehusets dagkirurgiske enheter til sammen 15 oppvåkningsplasser. Fra høsten 2022 legges driften på intensiv om hvor det innføres overlege tilstedevakt. Dette sikrer tilstedeværelse av spesialist og kontinuitet i behandlingen. Omlegging av vaktordning gjør at flytting av intensivpasient til høyere omsorgsnivå, kan gjennomføres med intensivkompetent lege. Det legges opp til en 10-delt tjenesteplan med tilstedeværelse på intensiv, kombinert med arbeid innenfor anestesiavdelingens øvrige seksjoner. Det legges vekt på høy faglig kompetanse og tverrfaglig samarbeid. Øvrige overleger roterer inn i intensivsjiktet i perioder for å opprettholde kompetanse.
 
Anestesi
Anestesiseksjonen har ansvaret for operativ anestesi til: Ortopedi, gastroenterologi, karkirurgi, urologi, gynekologi og obstetrikk, ØNH og øye. Arbeidet inkluderer også anestesi til barn innenfor disse fagområdene. I tillegg ytes det poliklinisk anestesiservice til ECT behandling, elektrokonvertering, gastroenterologiske skopier, MR- og CT undersøkelser, samt intervensjonsradiologi som EVAR
 
Smerteseksjon
Smerteseksjon bemannes av 2 anestesileger og funksjonen deles per i dag av totalt 8 leger. Det tverrfaglige samarbeidet vektlegges med anestesisykepleier, fysioterapeut, psykolog og allmennpraktiker i sentrale roller. Vi behandler pasienter med komplisert kronisk smerteproblematikk og fra høsten 2022 blir det også avsatt en 50% stilling til å gjøre anestesiologisk palliativ medisin. Vi har ca 4500 konsultasjoner i året.
 
Forskning
Kirurgisk Klinikk i samarbeid med Prehospital Klinikk har en akutt- og intensivmedisinsk forskningsgruppe. Gruppen forsker på ulike tema inne prehospital- og intrahospital akuttmedisin, akutt kirurgi, traumatologi og intensivmedisin.
 
Simulering
Sykehuset i Vestfold har et veldrevet Klinisk simuleringssenter. Anestesiologisk avdeling har pt en 20 % stilling ved senteret. Fra 2023 planlegges dette økt med en 50%-stilling i tillegg.
 
Vaktordning:
Avdelingen har tre vaktsjikt: 9-delt primærvakt, 10-delt sekundærvakt og 10-delt intensivsjikt med aktiv tilstedevakt med friuke hhv hver 9. og 10 uke.

Vil du vite mer om Vestfold? www.visitvestfold.no 

Arbeidsoppgaver

Leger ansatt ved avdelingen gjør sitt arbeid i alle seksjoner med deltagelse i vaktordning. Avhengig av interesse og aktuelt vaktsjikt, deltar legen i ulik grad i de forskjellig seksjoner. Det må også påregnes rotasjon på dagtid til Larvik. 

Nytilsatt skal delta i avdelingens undervisningsopplegg, veiledning av spesialistkandidater og daglig supervisjon. 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i anestesiologi
 • Tidligere erfaring og bredde innen det anestesiologiske fag vektlegges
 • Det kreves at den som ansettes behersker skandinavisk språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning. 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø
 • Mulighet for å søke deltagelse i utviklings- og forskningsprosjekter
 • Faglig utvikling på individuelt nivå, og tilstreber deltagelse på faglig relevante kurs og kongresser.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Trygve Braathen Tjugen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 47409244
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk, Anestesiologisk avdeling - fellesressurs
Halfdan Wilhelmsens allè 17
3116 Tønsberg