Kort om arbeidsgiver

I medisinsk klinikk, Haugesund sjukehus, er det ledig 1 fast stilling som lege i spesialisering  med oppstart 1.september 2022. Tilsetting av kandidatar som nå har vikariat stilling kan utløyse ledige vikariat stillingar. Stillinga inneber deltaking i medisinsk bakvakt og gjennomført turnusteneste/LIS1-teneste er eit krav.  Kandidatar som ikkje har gjennomført LIS1-teneste, men som ønskjer arbeide som lege i avdelinga kan også søkje. 

Medisinsk avdeling inkluderer Hjerte- og lungeavdeling, Avdeling for eldremedisin, Medisin A og Medisin B. Avdelinga er godkjend som utdanningsavdeling for generell indremedisin, kardiologi, lungesjukdomar, gastroenterologi, nyremedisin, endokrinologi, geriatri og blodsjukdomar.

Arbeidsoppgåver

 • Arbeid ved sengeeining
 • Delta i utgreiing og behandling
 • Delta i tilstedevakt, pt. 16-delt

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon
 • Relevant erfaring frå LIS-stilling på sjukehus blir vektlagd.
 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på B2-nivå.

Personlege eigenskapar

 • Du bidrar positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø
 • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og strukturert
 • Du må kunne arbeide godt både sjølvstendig og i team
 • Evne til å ta sjølvstendige avgjersler

Vi tilbyr

 • Eit godt kollegialt miljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Løn etter gjeldande overeinskomst

 

Mangfaldserklæring

Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, hovudfag / mastergrad
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktperson
Navn: Bjørn Egil Vikse
Tittel: klinikkoverlege
Telefon: 48129465
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, Helse Fonna HF
Karmsundsgt 120
5528 Haugesund