Kort om arbeidsgiver

Vi søker legevikar ved Poliklinikk psykisk helse DPS Molde! Vikariatet er ledig frå snarast og inntil 1/2 år med mogleg forlenging.

Klinikk for psykisk helse og rus består av 5 avdelingar og 27 seksjonar. Poliklinikk psykisk helse og Seksjon
for ambulante tenester DPS Molde, ligg under Avdeling for Distriktspsykiatrisk senter — DPS Molde og
Romsdalen og Romsdal.

Poliklinikken er delt i fleire ulike team: To allmennteam, Gruppeteam, ROP team, fylkesdekkande
spesialpoliklinikk for DBT og OCD, eit 4 - dagars team (B4DT), Ambulant akutteam, FACT og eit merkantilt
team.Poliklinikken har også tilbodet "HelseIArbeid".

Poliklinikken har 50 fagstillingar; overlegar i psykiatri, psykologspesialistar, psykomotorisk fysioterapeut,
spesialergoterapeut, psykiatriske sjukepleiarar og kliniske sosionomar.

Geografisk ligg vi midt i smørauget i Norge. Molde er rosenes og jazzens by og eit eldorado når det gjelder
alpint, klatring, golf, seiling og padling. Byen er barnevennleg med nærleik til skule, barnehage og
fritidstilbod. Byen har mange kulturelle tilbod, bla. teater og jazzklubb. Molde by fornyar seg med bla. ny
sjøfront og fleire spennande kafe` og spisestadar.

For meir informasjon om Molde: https://www.visitnorway.no/reisemal/vestlandet/nordvest/molde/

Attestert tenestebevis frå tidlegare arbeidsgjevar, og ev. anna relevant dokumentasjon, må leggast ved
søknad på stilling som lege i spesialisering

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidsoppgåvene vil hovudsakleg vere vurdering av somatisk helse, psykisk helsetilstand og medikamentell behandling
 • Tett samarbeid med og god rettleiing frå erfarne spesialistar i psykiatri

Kvalifikasjonar

 • Søkjer lege med norsk autorisasjon
 • Du kan vere lege i spesialisering som treng anna praksis eller lege som ventar på LIS 1-teneste
 • Ønskeleg med erfaring frå psykisk helsevern
 • Gode norskkunnskapar, både skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Vi ønsker ein positiv, fleksibel og ansvarsbevisst kollega som både kan arbeide sjølvstendig og i eit tverrfagleg samarbeid
 • Ein vil legge vekt på gode personlege eigenskapar når det gjeld kommunikasjon med pasientar, pårørande og samarbeidspartnarar
 • Evne til å stimulere og motivere til kompetanseutvikling
 • Den som blir tilsett må ha evne til å bidra til eit godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Tonje Sæter
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 71 21 73 50
E-post: Tonje.Seter@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
POLIKLINIKK PSYKISK HELSE DPS MOLDE, Helse Møre og Romsdal HF
Nøysomhetsveien 12
6416 Molde