Kort om arbeidsgiver

Kronstad Distriktpsykiatriske Senter (DPS) har ansvar for 3 bydelar i Bergen,- Bergenhus, Årstad og Ytrebygda. Kronstad DPS er samlokalisert sentralt på Danmarksplass. Det er seksjon for gruppebehandling som nå søkjer overlege/spesialist.

Er du psykiater med interesse for personlegdomspsykiatri og gruppeterapi? Vil du vere del av vårt terapeutiske fellesskap?

Seksjon for gruppebehandling er ein spennande arbeidsplass med 20 høgt kvalifiserte medarbeiarar, m.a. 6 psykologspesialistar. Vi har òg eit mangfaldig behandlings-tilbod. Vi tilstreber å tilby behandling som samsvarer med klinikkens behov for differensierte behandlingstilbod. Vi har nå ledig stilling for overlege/spesialist i psykiatri med moglegheit til å bli del av eit stadig sterkare psykiaterfellesskap på Kronstad DPS.

Seksjonen tilbyr strukturerte polikliniske behandlingsprogram i gruppe. Tilbodet har ei integrativ behandlingstilnærming. Det er alltid to terapeutar i gruppene.

Vi tilbyr korttids dagbehandling i gruppe til pasientar i krise (alternativ til døgn), samt psykoterapeutiske gruppetilbod av ulik lengde for pasientar i ei meir stabil fase.

Ei anna sentral oppgåve er utgreiing  av pasientar. Pasientgruppa er samansett, med hovudvekt på personlegdomsforstyrringar, angst, depresjon og livskriser. Vi gir individuell oppfølging ved behov.

Vi tilbyr mentaliseringsbasert behandling av pasientar med emosjonelt ustabil personlegdomsforstyrring. Vi har og behandlingsprogram for pasientar med engsteleg unnvikande p.f. under utvikling.

Vi søkjer etter psykiater som kan ha medisinansvar i seksjonen. Det er ønskjeleg at den som blir tilsett er allsidig og fleksibel i behandlingstilnærminga si, samt positivt innstilt til å delta i gruppe- og/eller individualterapi. Søkjar sin kompetanse og interessområde vil kunne påverke arbeidsoppgåvene. Vi vi kan på sikt også vurdere å tilsetje LIS lege i avdelinga.

Denne seksjonen utgjer eit sentralt fagmiljø i Bergen innan personlegdomsfokuserte og gruppeterapeutiske behandlingsmetodar. Seksjonen deltar i eit forskings-samarbeid med "Nettverk for personlighetsforstyrrelser" ,- eit nettverk for personlegdomsretta behandlingsprogram i Noreg.

Oppstart  etter nærare avtale.

Arbeidsoppgåver

 • Medisinskfagleg ansvar i seksjonen
 • Utgreiing, vurdering og behandling av tilviste pasientar
 • Vere behandlar både individuelt og i gruppe
 • Indirekte spesialistansvar
 • Deltaking i den faglege utviklinga av seksjonen

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjend, eller snart godkjend spesialist i vaksenpsykiatri
 • Interesse for personlegdomspsykiatri
 • Erfaring med pasientgruppa
 • Kjennskap/interesse for gruppeterapi
 • Kjennskap til mentaliseringsbasert terapi
 • Søkjar må meistre norsk, både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Søkjar bør vere i stand til å ta i bruk nye metodar og ha ei open og nysgjerrig haldning til nye utfordringar
 • Søkjar bør vere fleksibel, ha gode samarbeidsevner og vere løysingsorientert
 • Personlege eigenskapar blir lagt vekt på

Vi tilbyr

 • Arbeid i høgt kvalifisert fagmiljø med psykologspesialistar, psykolog, psykiatriske sjukepleiarar, spesialiserte fysioterapeutar og ergoterapeutar, sosionom, erfaringskonsulent, IPS konsulent m.m.
 • Vi har tverrfagleg teamarbeid som i praksis fungerer svært bra
 • Eit miljø med høg kompetanse innan gruppereapeutiske behandlingsmetodar
 • Engasjerte medarbeiarar
 • Eit godt arbeidsmiljø og utfordarande arbeidsoppgåver i ein spesiell og spennande seksjon
 • Opplæring blir gitt etter behov

 

Mangfoldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangoldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulurell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.  

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Bergen
Kontaktpersoner
Navn: Eirik Hjermann
Tittel: Fagansvarleg /psykologspesialist
Telefon: 55956132
Navn: Anna Antoinette Børsheim
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 55956031
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kronstad distriktspsykiatriske senter/ Avdeling allmennpsykiatri/ Seksjon for gruppebehandling, Helse Bergen
Fjøsangerveien 36
5054 Bergen