Kort om arbeidsgiver
Vikariat næringsdrivande allmenlege utan driftsutgifter

Svært attraktivt vikariat fastlegeheimel ved Samnanger legekontor er ledig for deler av eller heile perioden 01.08.2022 - 31.07.2023.


 
Dette er ein unik jobbmoglegheit for deg som vil jobbe som fastlege, og kunne ha moglegheit til å arbeide deltid for å ha nok tid til både pasientar og familie/fritid. Dette er fastlegepraksisen du slepp å drifta sjølv, ettersom kommunen har teke på seg dette ansvaret.
Praksisen er veldriven og innarbeidd i trivelege og tenlege lokaler i Samnanger helsetun. På helsetunet er ein samlokalisert med fysioterapi, kommunepsykolog, helsestasjon og jordmor.  Lokala er relativt nye, og utforma spesielt for legekontor.
I Samnanger kommune er det 4 legeheimlar, med tilsaman 200 % kurative legeårsverk, i tillegg til kommunale deltidsstillingar. Me har tre stabile og svært flinke hjelpepersonell med til saman 220 % stillingsressurs, kor av ein er leiande helsesekretær og ein er sjukepleiar.
Legekontoret nyttar Infodoc Plenario journalsystem, og har velutvikla elektronisk kommunikasjon med samarbeidspartnarar. Velutstyrt laboratorium med EKG, spirometri, 24 timars BT-apparat og doppler.


Samnanger kommune driftar legekontoret vederlagsfritt, og legane driv si eiga næring. Den enkelte lege beheld såleis trygderefusjonar og eigenandelar i sin heilskap. Samnanger kommune beheldt procapitatilskotet. Legen slepp dermed å bruka tid og krefter på å drifta legekontoret, men kan konsentrera seg om å vera lege.
Me legg vekt på godt arbeidsmiljø og gode samarbeidstilhøve så vel innad på helsetunet, som med andre einingar i kommunen. Spesielt kan ein nevna det gode samarbeidet med sjukeheimen, heimetenesta, fysioterapi og kols- og diabetesteam. I kommunen har ein og ressurssjukepleiarar innanfor palliasjon og kreftomsorg, og demens. Kommunen har eigen velutstyrt og godt bemanna First Responder bil.
Fastlegelista har listetak på 825, listelengde per i dag er på 825 pasientar. Me har samarbeid med Bjørnafjorden kommune om legevaktsarbeid. Vaktstasjonen er lokalisert i Bjørnafjorden kommune (Os/Moberg). Dette er ei veldreven legevakt. På dagtid er det legane i Samnanger som har vaktfunksjon i eigen kommune (frå kl. 08.00-16.00). 


Arbeidsoppgåver:
 • Fastlege: 3,5 dag i kurativ, open uselektert praksis. Men med moglegheit for meir om ynskjeleg.
 • 20-40% kommunal sjukeheimslege
 • Deltaking i kommunen sin legevaktsordning. Interkommunal legevakt er lokalisert i Bjørnafjorden. Her er det moglegheit for ekstravakter eller lågare vaktbelasting etter ynskje.

Kvalifikasjonar
 • Fortrinnsvis lege med spesialisering i allmennmedisin, ferdig eller (planlagt) påbegynt. Lege utan ferdig eller påbegynt spesialist kompetanse er også velkomen til å søkja
 • Fullført LIS1-teneste/turnusteneste
 • Krav om politiattest i tråd med helsepersonellova

Personlege eigenskapar
 • Personleg eignaheit og samarbeidsevne vert vektlagt
 • Søkjarar må ha norsk autorisasjon
 • God språkforståing og formidlingsevne

Me tilbyr:
 • 8.2. avtale. Det vil seia at fastlegen beheld eigenandelar og refusjonar i si heilheit mot at kommunen beheld basistilskotet som leige for kontor, utstyr, forbruksartiklar, løn til helsesekretær m.v
 • Tilsetjing med fastløn kan og vurderast dersom ynskjeleg
 • Godtgjersle for deltaking i kommunal ordning for øyeblikkeleg hjelp på dagtid
 • Økonomisk stønad til kursdeltaking
 • Dersom du ikkje er spesialist får du vilkår for ALIS i næring med praktisk og økonomisk stønad til rettleiing og gjennomføring av spesialiseringa
 • Kommunen er registret utdanningsinstitusjon
 • Moderne og trivlege lokale ved Samnanger helsetun
 • Moglegheit for heimekontor
 • Stor grad av fleksibilitet når det gjeld varigheit av vikariatet
 • Tilsetjing/inngåing av privat avtaleheimel skjer elles på dei vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglement og avtalar
 • Tilsette blir meldt inn i KLP, og med offentleg tenestepensjon får dei ein av Norges beste pensjonsordningar. Ordninga dekker alderspensjonar, AFP, uførepensjon, etterlattepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 
Har du nokre spørsmål eller ynskjer meir informasjon om stillinga, ta kontakt for ein uforpliktande samtale. Søknader blir vurdert fortløpande.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Samnanger kommune
Helse
Kontaktpersoner
Navn: Edle Margrethe Nøss
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 90209108
E-post: edle.margrethe.noss@samnanger.kommune.no
Navn: Edith Oma
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 99263075
E-post: edith.oma@samnanger.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Samnanger helsetun
Tyssevegen 108
5650 TYSSE
Søk på stillingen