Kort om arbeidsgiver
Vil du jobbe i Ås?
Ås er en attraktiv kommune, utpekt som én av to fremtidige regionbyer sør for Oslo. Vi er et levende lokalsamfunn med engasjerte innbyggere, et sprekt idretts- og kulturtilbud, sterke kommunale tjenester, et variert næringsliv og Norges biovitenskapelige universitet (NMBU) med en rekke fagmiljøer i verdensklasse. Vi er i økende grad et kollektivknutepunkt, og har også kort og ukomplisert kjørevei fra Oslo – uten kø. Kommunen er i vekst, og dette gir oss mange muligheter i tiden fremover, også innenfor legetjenestene.

To ledige legehjemler med attraktive betingelser
Ås kommune er i stor utvikling, og jobber nå med å bygge fremtidens legetjenester. Kommunen er i norgestoppgen på kontinuitet i fastlegeordningen, men fra 1. august har én av våre trofaste fastleger gitt beskjed om at han ønsker å trappe ned, og vi lyser derfor nå ut denne hjemmelen (som per i dag har 867 pasienter), samt en ny nullhjemmel.

Vi ønsker å foreslå at disse to hjemlene samlokaliseres til et meget velegnet lokale midt i Ås sentrum, kun et steinkast fra togstasjonen. Disse er allerede smakfullt og funksjonelt innredet som legekontor med venterom, resepsjon, tre legekontorer og laboratorium. Kommunen er i dialog med eier slik at vi vet at disse vil være tilgjengelige, men ønsker at legekontoret selv tegner leiekontrakt.

Vi anser dette som en god mulighet for dem som ønsker å skape sitt eget legekontor. Er dere to leger som har drømt om å starte et selvstendig næringsdrivende kontor sammen? Da kommer dere til duk og dekket bord hos oss. Det er selvsagt også anledning til å søke på stillingene selv om man ikke har noen makker å starte opp sammen med.

Kommunen er generelt smidig innstilt, og ønsker å legge til rette for at man skal kunne få til en god oppstart. Detaljer kan diskuteres.

Vi er registrert utdanningsvirksomhet, og tilbyr fullt ALIS-opplegg til alle som ikke er spesialist ennå, og som ønsker å følge ny ordning. Dette inkluderer individuell utdanningsplan, ukentlig veiledning med spesialist, praksiskompensasjon ved kurs, veiledningsgruppe etc. Vi har per i dag flere spesialister med formell veiledningskompetanse.

Hjemlene tildeles ikke med betingelse om tilhefting av kommunal bistilling, men kommunalt deltidsarbeid kan diskuteres dersom dette er ønskelig, som for eksempel i en oppstartperiode for nullhjemmelen.

Det er heller ikke krav til deltagelse i legevakt, men gode muligheter dersom man ønsker dette. Fastlegekontorene i kommunen har ikke daglegevakt. Ås kommune har vertskommunesamarbeid med nabo Nordre Follo kommune, og både KAD-avdeling og legevakt ligger der ved Follo medisinske senter (FMS) på Ski sykehus. Kommunen hører innunder opptaksområdet til Ahus.

Hjemmelen som overtas etter erfaren fastlege som trapper ned, kan være aktuell å organisere som deleliste, dersom dette er ønskelig. Ellers overdragelse på vanlig måte.

Alle dyktige, nye leger er hjertelig velkomne til Ås, og vi ønsker å legge til rette for at kommunen kan være et godt sted å jobbe i mange år.

Ås kommune har mange dyktige medarbeidere, som du vil komme i kontakt med, og som vil sette stor pris på jobben du gjør. Vi legger opp til god dialog med fastlegekorpset og at man skal kunne være del av kollegium, blant annet gjennom halvårlige fastlegedager, hvor kommunen gir praksiskompensasjon. Her deltar alle kommunens leger – både kommunalt ansatte og selvstendig næringsdrivende.

Vi ønsker deg som
  • Brenner for god allmennmedisin, og har ønske om å jobbe som fastlege i en kommune som vektlegger godt samarbeid lokalt
  • Er faglig dyktig og har et stort hjerte for dine pasienter
  • Ønsker å være del av oppstart av nytt tolegekontor i sentrale og velegnede lokaler
  • Innehar medisinsk embetseksamen, norsk autorisasjon med full refusjonsrett og godkjent turnus eller tilsvarende i Helsepersonellregisteret 
  • Er spesialitet i allmennmedisin, eventuelt under spesialisering eller ønske om å starte spesialisering
  • Har gode norskferdigheter skriftlig og muntlig kombinert med gode kommunikasjonsevner
  • Liker å jobbe tverrfaglig
Personlig egnethet vektlegges. Tilfredsstillende politiattest må fremvises før tildeling. 

Kort om hjemlene
  • Overdragelse av én fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende fra 1.8.2022. Per 1.4.2022 har hjemmelen 867 pasienter og er låst for nytt inntak. Hjemmelshaver er Bjarne Vig. Dette er en meget godt innarbeidet og veldrevet hjemmel med samme lege fra 1.5.2001 – da fastlegeordningen startet. Drives i dag som solopraksis uten støttepersonell. Lokalene som praksisen er i per i dag, vil være utilgjengelige fra høsten, og vil derfor flyttes i forbindelse med hjemmelsoverdragelse. Siden man heller ikke har krav om legevakt eller bistililng, gjør dette at det ikke følges annet ansvar med hjemmelen enn oppfølging av selve listeansvaret. Hjemmelen kan eventuelt også overtas som deleliste etter nærmere avtale med hjemmelshaver. Kommunen tilbyr ALIS-stilling med alt det innebærer, inkl. praksiskompensasjon ved kurs etc. og veiledning fra spesialist med formell veilederkompetanse.
  • Én ny nullhjemmel som selvstendig næringsdrivende fastlege fra 1.8.2022. Helfo betaler grunntilskudd for 500 pasienter opp til dette antallet nås. Listetak kan avtales nærmere. Kommunen er åpen for å se på muligheter for kommunal bistilling i en periode mens listen bygges opp, dersom dette er ønskelig fra søkers side. Kommunen tilbyr ALIS-stilling med alt det innebærer, inkl. praksiskompensasjon ved kurs etc. og veiledning fra spesialist med formell veilederkompetanse.

Ås kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ås kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ådne Dæhlin
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 982 87 060
Navn: Bjarne Vig
Tittel: Hjemmelshaver
Telefon: 900 77 996
Arbeidssted
Ås sentrum
1430 ÅS
Søk på stillingen