Kort om arbeidsgiver
Alta har et av landets mest komplette DMS-tilbud, med legepraksis, ambulerende og faste legespesialister, satelittdialyse, somatisk sengepost med ØHD og lindringssenger, fødestue, røntgenenhet og DPS organisert under Finnmarkssykehuset, men samlokalisert i Alta Helsesenter. Her finnes også en moderne legevaktsentral og ambulansesentral. Alta har i tillegg ambulanseflybase. Avstanden til nærmeste sykehus er 140 km, slik at legeoppgavene blir utfordrende og varierte.
Alta har 5 legesentre med til sammen 27 fastleger, samt 5 LIS1 leger. Alle legesentrene har eget laboratorium og egen skiftestue som inneholder oppdatert utstyr (EKG, spirometri, tonometri/iCare, tympanometer), CGM journalsystem og betalingsautomat.

I Alta har fastleger med interesse gode muligheter for å engasjere deg i forskning, fagutvikling, undervisning av medisinstudenter og samfunnsmedisinske oppgaver.

Legetjenesten er i en omstillingsfase med flere etablerte tiltak for rekruttering og stabilisering. Det planlegges også ytterligere tiltak i kommunen, blant annet er det ønskelig med reduserte listelengder samtidig som man ivaretar de økonomiske rammene for næringsdrivende fastleger

Til alle fastlegestillinger kan det knyttes offentlig legearbeid med inntil 7,5 timer per uke (fastlønn for kommunal bistilling).

Deltakelse i legevakt og daglegevakt forutsettes. Det er for tiden 20-delt legevaktturnus, i tillegg bakvakt med samme hyppighet. Legevaktsentralen har døgnkontinuerlig sykepleiestøtte. 

Fastlege til Elvebakken legesenter (2. gangs utlysning):
Elvebakken legesenter er lokalisert i Skipper Wirkolas vei og har per i dag plass til fire fastleger og en LIS1 lege. Legesenteret planlegges utvidet i 2022 med plass til 6 fastleger + en LIS1 lege. Legesenteret drives privat, men leier lokaler og hjelpepersonell fra Alta kommune.

Fastlege fra 01.08.22 eller etter avtale
 • Næringsdrift med listetak på 600 for ALIS og 800 for spesialist
 • Ca. 500 pasienter ved oppstartstidspunkt.
 • Tilsetting etter regelverk i hht fastlegeordningen og ASA 4310.     

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Startet spesialisering i allmennmedisin før 01.03.19 eller
 • Gjennomført LIS1 i Norge og fullfører spesialiseringsløp etter ny ordning
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig, samt ha god kjennskap til norsk lovverk.
 • Legen som ansettes må ha rett til å motta trygderefusjon
 • Personlig egnethet vektlegges
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Søkere med kjennskap til og erfaring fra legetjeneste i distrikt generelt vil bli foretrukket
 • Kjenne til takstsystemet mellom staten og legeforeningen – normaltariffen
Du:
 • har gode samarbeidsevner
 • liker å yte service til pasienter og samarbeidspartnere
 • er faglig engasjert
 • bidrar til godt arbeidsmiljø
Vi tilbyr
Alta kommune har i tillegg til de sentrale avtalene som regulerer fastlegeordningen, lokale avtaler om:
 • Daglegevakt (en fastlege og en turnuskandidat) lokalisert til legevaktsentralen ved Alta helsesenter alle hverdager
 • Veiledning til deg som er under spesialisering og tett oppfølging under spesialiseringsløpet
 • Kurs/opplæring i akuttmedisin
 • https://www.nsdm.no/alta-vil-trene-opp-trenere-i-teamtrening/
 • Kompensasjon eller permisjon med lønn til kurs/veiledningsgruppe i forbindelse med spesialiseringsløpet
 • Hjemmekontorløsning
 • Dekning av flytteutgifter etter kommunal reglement
 • For fastlønnsstilling: i tillegg til fastlønn 30 % av inntektene fra Helfo og pasientinnbetaling.
 • For næringsdrivende 0 hjemmel, tilpasset driftsutgifter i oppstartsfasen. Eventuell fastlønn de første 2 år.
 • For næringsdrivende hjemler: 3 måneder permisjon med lønn hvert 3. år. 2 uker med lønn tilsvarende kommunal bistilling til kurs/kompetanse hvert år.
Som ny fastlege hos oss vil du følges tettere opp i oppstartsfasen av virksomhetsleder og kommuneoverlege.
Søkere må oppgi minst 2 referanser. Originale dokumenter, attester, politiattest og identifikasjon må forevises ved intervju/fremmøte.
Vi ønsker ikke å bli kontaktet av vikar- eller formidlingsbyrå, samt alternative annonsører.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Alta kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ingunn Heggheim
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 990 35 997
Navn: Gøril Karlsen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 91750865
Arbeidssted
Skipper Wirkolas vei 4
9515 ALTA
Søk på stillingen