Kort om arbeidsgiver

 

Avdeling for unge voksne og flyktninger (AUVF) er en del av klinikk for psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige (PHBURA), og består av flere enheter: Engelsvoll, Gausel post og poliklinikk, Jobb/skoleresept og Transkulturelt senter.

AUVF gir spesialisert utredning, behandling og rehabilitering til personer i alderen 16-30 år. Avdelingen gir et differensiert behandlingstilbud med polikliniske og ambulante tjenester, døgnbehandling og aktiv rehabilitering. For mer informasjon, se www.sus.no

Engelsvoll har 14 døgnplasser, og har integrert poliklinikk i døgnenheten.Målgruppen er unge voksne mellom 18 og 30 år, som har psykoselidelser og RoP-lidelse, og som krever langvarig spesialisert behandling og rehabilitering. Enheten gir tilbud om brukerstyrte innleggelser til kjente pasienter. Fem av de 14 døgnplassene er for brukere som i tillegg til psykoselidelse, har rusproblemer som en kompliserende faktor.

Gausel poliklinikk gir tilbud til unge voksne mellom 16 og 26 år, der det er mistanke om - eller gjennombrudd av  - alvorlig psykisk lidelse i form av psykose og/ eller affektive tilstander. Nysyke opp til 28 år, og som har psykoseproblematikk, kan også henvises.

Behandlings- og rehabiliteringsarbeidet ved Engelsvoll drives blant annet etter recoveryorienterte og miljøterapeutiske prinsipper, hvor fysisk aktivitet og friluftsliv inngår, i tillegg til ulike former for arbeidstrening og aktivitetsterapi. Det tilbys behandling hos psykologspesialist og psykiater. Enheten gir også tilbud fra sosionom, musikkterapeut, aktivitør og fagarbeidere.

Poliklinikken på Gausel utreder og diagnostiserer ved mistanke om alvorlig psykisk lidelse. I tillegg gis det tilbud om samtalebehandling, psykoterapi og støttesamtaler. Ved begge enhetene har en et utstrakt samarbeid med pårørende, og et tett samarbeid med Skole/ Jobbresept.

Ved tilbud om stilling må du legge frem tilfredsstillende politiattest (vandelsattest), jf. Lov om helsepersonell § 20a
(gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig behandler for pasienter som er tilknyttet Engelsvoll og Gausel poliklinikk.
 • Ta initiativ til, utarbeide og følge opp utredning, behandling og rehabiliteringstiltak for pasienter tilknyttet enhetene.
 • Arbeide i henhold til Pakkeforløp for psykose.
 • Tett samarbeid med ansatte miljøterapeuter og behandlerstaben forøvrig.
 • Delta i ukentlige tverrfaglige behandlingsmøter og teammøter.
 • Delta i inntaksteam og i forvernsamtaler.
 • Ansvar for formalia ved tvunget psykisk helsevern (tph), samt for oppfølging av pasienter underlagt tph.
 • Delta i ansvarsmøter og i samarbeidsmøter.
 • Medisinskfaglig rådgiver for enhetslederne og i fagfellesskapet forøvrig.
 • Bidra med undervisning og veiledning internt i fagfellesskapet.
 • Bidra til et godt internt og eksternt samarbeidsklima.
 • Arbeidstiden fordeles mellom Engelsvoll og Gausel poliklinikk, stipulert 60/40 %.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri eller lege i spesialisering med ferdig spesialistløp og nært forestående godkjenning.
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på C2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en, unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på C2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid.
 • Liker varierte oppgaver og utfordringer.
 • Er fleksibel og tilpasningsdyktig.
 • Arbeider målrettet, er effektiv og strukturert.
 • Er tålmodig, løsningsorientert og nysgjerrig.

Vi tilbyr

 • Meningsfullt arbeid i et kompetent, tverrfaglig, og energisk miljø.
 • Spennende faglige utfordringer.
 • Tett samarbeid med den øvrige behandlerstaben.
 • Tett samarbeid med fagstab forøvrig, samt med ledere og administrativt ansatte.
 • Sykehuset har en utstrakt forskningsvirksomhet med fordypningsgrupper innenfor flere fagområder.
 • Å bli en del av en raus og inkluderende kultur, sammen med mange, spennende mennesker i en stor stab.
 • Lønn etter gjeldende overenskomst.
 • Vakre omgivelser i Klepp kommune. Rolig, men bynær og sentral beliggenhet på Gausel.
 • Gangavstand til tog og buss.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode velferdsordninger, som lokal turgruppe og bedriftsidrettslag.

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Liv Gunhild Aase
Tittel: Enhetsleder/fagleder
Telefon: 51514041
E-post: liv.gunhild.aase@sus.no
Arbeidssted
Avdeling for unge voksne og flyktninger - Engelsvoll og Gausel poliklinikk, Helse Stavanger HF
Engelsvollveien 111
4353 Klepp Stasjon
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image