Helse Sør-Øst RHF har avtale med ca 950 legespesialister og
psykologspesialister gjennom avtalespesialistordningen. 
Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge - for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. 


Avtalehjemmelen er ledig etter 15.10.22 eller etter nærmere avtale. 

Avtalepraksis skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. Spesielt bemerkes at avtalepraksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende Rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister. 100% hjemmel forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Praksis skal drives fra velegnede lokaler og være tilrettelagt og tilgjengelig for forflytningshemmede. Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).   

Om praksisen:  
Praksisen er lokalisert i gruppelegepraksis med 3 Ønh-spesialister ved Diploma AS Senter for Øre-Nese-Hals-Sykdommer. Praksisen drives som en ordinær Ønh-spesialistpraksis. Praksisen benytter System X journalsystem og er tilknyttet Norsk Helsenett. Betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelshaver i samsvar med reglene i Rammeavtalen.  
 • Det skal drives audiologi inkludert høreapparattilpasninger i praksisen  
 • Det skal drives allergivaksinasjon i praksisen 
 • Det er mulighet for utredning av søvnapneu med søvnregistrering 
Kvalifikasjoner
Søkeren må ha  
 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i spesialiteten Øre-nese-halssykdommer sykdommer  
 • Evne til å uttrykke seg tydelig og forståelig på norsk skriftlig og muntlig  
 • Relevant klinisk erfaring fra den offentlige helsetjenesten  
Søkeren bør ha  
 • Bred poliklinisk erfaring   
 • Erfaring med undersøkelse og behandling av barn  
 • Erfaring med vurderinger av henvisninger og bruk av Prioriteringsveilederen  
 • Erfaring med hørselsomsorg og høreapparattilpasning 
 • Godkjent kompetanse i allergologi og erfaring med allergivaksinering 
Personlige egnethet
Søkeren må ha   
 • God motivasjon for avtalepraksis  
 • Kjennskap til Rammeavtalen og øvrig regelverk for avtalepraksis  
 • Nødvendig interesse for, kunnskap om og erfaring med det norske helsevesenet, inkludert organisering, styring og funksjonsfordeling.   
 • Gode samarbeidsevner 
Søkeren bør ha  
 • Interesse for og erfaring med samarbeid med primærhelsetjenesten og den øvrige spesialisthelsetjenesten  
 • Erfaring fra avtalepraksis   
 • Erfaring i lederoppgaver inkludert arbeidsgiveransvar   
 • Punktlighet og evne til å arbeide systematisk, organisert og selvstendig  
 • Evne til å rette seg etter veiledning  
 • Ha god rolleforståelse som behandler og samtidig arbeidsgiver 
Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet. Den som tildeles hjemmelen må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.    

Avtalepraksis drives som selvstendig næringsvirksomhet. Helse Sør-Øst RHF yter driftstilskudd etter gjeldende bestemmelser i lov, forskrifter og avtaler jf. Rammeavtalens § 9. Legen må inngå avtale med Helfo om utbetaling av trygderefusjoner.  

Vi gjør oppmerksom på at HPR nummer, dato for norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»
Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Elisabeth Lavold
Tittel: Nåværende hjemmelsinnehaver
Telefon: 95149334
Navn: Anita Jensen
Tittel: Rådgiver
Telefon: 62585500
E-post: anita.jensen@helse-sorost.no
Navn: Tommy Liberg
Tittel: HR-sjef
Telefon: 62585500
E-post: tommy.liberg@helse-sorost.no
Arbeidssted
Boecks Gate 3
1473 LØRENSKOG
Søk på stillingen