Kort om arbeidsgiver

Senter for kreft og blodsykdommer er organisert i Medisinsk klinikk, og dekker tilbudet innen onkologi, hematologi og spesialisert
palliasjon for Vestfolds 240.000 innbyggere. Senteret har ansvar for pasienter
med de fleste onkologiske og hematologiske diagnoser i alle sykdomsfaser. Innen
spesialisert palliasjon har vi også pasienter med ikke maligne diagnoser.

Seksjonen har totalt 14 overlegestillinger og 2 LIS-stillinger. Vi har ni overleger i onkologi og fire spesialister i hematologi. Den
palliative driften har overlege i palliasjon, to fastleger i rotasjonsstillinger,
og fra denne våren også 50% overlege anestesi tilknyttet.

Den palliative driften har ansvar for og disponerer 6-8 senger i eget team i sengeposten. De har polikliniske konsultasjoner, og ambulerer til
pasientens hjem eller institusjon i samarbeid med kommunehelsetjenesten. I
tillegg tilser de pasienter med ikke-malign sykdom på andre seksjoner.
Hematologiske og onkologiske overleger har felles 8-delt vaktordning med
tilstedevakt til kl 19 på hverdager og kl 16 i helg. Utenom disse tidene betjenes
hjemmevaktordning. Hvis søker tilhører en av disse spesialitetene, er det
aktuelt å delta i vaktordningen. 

En stor andel av sykepleierne har spesialutdanning i onkologi eller palliasjon. Det er faste sykepleiere både i sengepost, poliklinikk og ambulant
team. Alle kommuner i Vestfold har lindrende senger på sykehjem og egne
kreftkoordinatorer. Flere kommuner har leger med kompetanse og bred erfaring i
palliativ medisin. Det palliative teamet samarbeider tett med disse om
enkeltpasienter og familie, og har i vesentlig grad konsulentfunksjon. Seksjonen er godkjent som utdanningsinstitusjon i ett år for kompetanseområdet
i palliativ medisin. 

Tverrfaglighet er i fokus, og seksjonen har ansatt sosionom som bistår pasienter vedrørende spørsmål om rettigheter i arbeidsliv, arv, gjeld
etc. Sykehusets prestetjeneste er nær knyttet til Senter for kreft og
blodsykdommer, både som samtalepartnere for pasienter og pårørende, og som
veiledere i etisk refleksjon for personalet. 

Sykehuset i Vestfold ligger i gangavstand fra Tønsberg jernbanestasjon, og det er mulig å pendle fra Oslo, Drammen eller øvrige
Vestfoldbyer. 

Kvalifikasjoner

 • Lege med interesse for og relevant erfaring innenfor palliasjon.
 • Spesialist i onkologi eller indremedisin. Andre spesialiteter kan være aktuelle.
 • Søkere må beherske muntlig og skriftlig skandinavisk språk for forsvarlig yrkesutførelse.
 • Den som tilsettes må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning og inneha norsk arbeidstillatelse.
 • Søker bør inneha kompetanseområdet palliativ medisin eller være interessert i å gå inn i et utdanningsløp med dette som mål

Personlige egenskaper

 • Evne til å håndtere kompliserte kliniske situasjoner
 • Interesse for supervisjon og veiledning av LIS
 • Evne til å samarbeide tverrfaglig  
 • Evne til å arbeide strukturert, selvstendig og håndtere høyt tempo.
 • Ansvarsbevisst og beslutningsdyktig.
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen. 

Vi tilbyr

 • Gode kollegaer og et høyt kvalifisert fagmiljø
 • Spennende faglige utfordringer
 • Flotte lokaler i nytt sykehusbygg
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Remo Gerdts
Tittel: Konst. seksjonsleder
Telefon: 90607430
Navn: Nina Cecilie Firing
Tittel: Senterleder
Telefon: 41285393
E-post: nina.firing@siv.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kreftseksjon - fagressurs, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3103 Tønsberg