Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Produsere helserisikovurderinger og planer for medisinsk styrkebeskyttelse
 • Bidra til utvikling av faglig og vitenskapelig grunnlag og koordinering innen fagområdet medisinsk styrkebeskyttelse samt operasjonsområdenes samfunns - og sykdomsbilde
 • Bidra i planprosesser, herunder bidra i utarbeidelsen av sanitetsinformasjon og rapportering av sykdomsbildet nasjonalt og internasjonalt
 • Saksbehandling  
 • Stabstjeneste
 • Utøve medisinsk faglig rådgivning og saksbehandling
 • Undervisning innen medisinske emner

Kvalifikasjoner
 • Det kreves godkjent autorisasjon som lege i Norge, godkjent Lis1 og full rekvisisjonsrett
 • Kandidat må kunne tilfredsstille fysiske krav for stillingen (kar 3) eller kravene for nytilsetting i Forsvaret (kar 4), samt MEDSEL (medisinsk skikkethet) innen tiltredelse 
 • Kandidat må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig (H) /NATO Secret (NS) innen tiltredelse
 • VA kurs (offiserskurs). Søkere som ikke har VA kurs (10 uker) kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre kurset ved første anledning etter tiltredelse i stilling
 • Inneha norsk statsborgerskap
Personlige egenskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til helhetsoversikt
 • Initiativrik
 • Gode samarbeidsevner
  Forsvaret tilbyr
 • En spennende arbeidsplass i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som 1519 Kaptein / Kapteinløytnant (OF2/SAN), ltr 76 til 82 kr 734.400 til 873.400. Det trekkes lovbestemt 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse
Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Stillingen lyses ut med tilsetting til 60 år (T-60), aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato (01.08.2022). Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven §§44 og 46, militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte og beordring av militært tilsatte. Stillingen er innenfor spesielle kategorier militært tilsatte (SKMT).

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år.
Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger i Forsvaret før det har gått tre år etter tilsetting.

Merknad! Attester og vitnemål må legges ved søknaden.

Om Forsvaret
En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets sanitet bidrar du til å ivareta Forsvarets stridsevne før, under og etter operasjoner. En av hovedoppgavene er å sørge for at personell kan gjennomføre sine oppdrag, minst mulig begrenset av sykdom eller skade. Forsvarets sanitet samarbeider tett med det sivile helsevesenet og sanitetsmiljøene til våre allierte.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Forsvarets sanitet (FSAN), Avdeling for Plan, Styrkebeskyttelse og Operasjoner (PSO)
Kontaktpersoner
Navn: Roar Størksen
Tittel: Sjef for avdeling for plan, styrkebeskyttelse og operasjoner
Telefon: 90 96 18 69
Navn: Pål Vik-Strandli
Tittel: Personellbefal i Forsvarets sanitet
Telefon: 63 92 68 70
Hjemmeside
Arbeidssted
Sessvollmoen
Forsvarsvegen 75
2058 SESSVOLLMOEN