Kort om arbeidsgiver

Avdeling for rusmedisin vart frå 01.12.2019 utvida til å omfatte tidlegare Bergensklinikken. Avdelinga tilbyr heile spekteret innan rusbehandling, og er delt inn i fleire seksjonar, m.a. døgnpostane på Askøy, Tertnes, Skuteviken, Martens, Klokkarvik og Manger. I tillegg kjem poliklinisk verksemd fordelt på LAR, med ansvar for ca 1000 pasientar, poliklinikk for unge, vaksenpoliklinikk, ambulante tenester og vurderingseining for alle tilvisingar til rusbehandling i Helse Bergen sitt nedslagsfelt. 

Klokkarvik er ein del av Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen HF. Institusjonen ligg i naturskjønne omgjevnader, 40 minuttar køyring frå Bergen sentrum. Vi gir eit tverrfagleg tilbod til 18 mannlege pasienter.

Vi har ledig vikariat for Overlege i 100 % stilling.

Arbeidsoppgåver

 • Vurdering, diagnostisering og behandling av pasientar
 • Kunnskapsformidling internt og eksternt
 • Samarbeid i tverrfagleg team
 • Medverke til utvikling av tenestetilbodet

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon
 • Det blir lagt vekt på relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Erfaring med arbeid innan rusbehandling og psykisk helsevern vil vere ein førdel
 • Søkjar må meistre norsk, både munnleg og skriftleg (det vert krevd at ein kan dokumentere kunnskapar i norsk språk tilsvarande Bergenstesten)
 • God skriftleg dokumentasjonsevne

Personlege eigenskapar

 • Du er personleg eigna til stillinga
 • Du kan arbeide sjølvstendig, men som søkjer råd ved behov, og som kan fungere godt i ei tverrfagleg arbeidsform
 • Du har interesse for eit breitt spekter av somatiske, rusmedisinske og psykiatriske sjukdomstilstandar og korleis desse verkar inn på kvarandre
 • Du bidrar positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø

Vi tilbyr

 • Rettleiing av erfarne overlegar
 • Variert, utfordrande og lærerik teneste
 • Lønn etter gjeldande tariffavtale
 • Ei god pensjonsordning
 • Triveleg arbeidsmiljø

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Bergen
Kontaktperson
Navn: Gerd Helene Irgens
Tittel: Seniorrådgjevar
Telefon: 48887004
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Avdeling for rusmedisin, AFR Klokkarvik, Helse Bergen
Sundssjøen 20
5378 Klokkarvik
Søk på stillingen