Kort om arbeidsgiver
Alleen legesenter har fra april 2022 ledig fastlegehjemmel med inntil 20 % kommunalt ansatt bi-stilling for selvstendig næringsdrivende lege. Spesialist er en fordel, men ingen betingelse. Vi oppfordrer også ALIS (= allmennlege i spesialisering) å søke på hjemmelen. Vi tilstreber å legge forholdene for nærings-ALIS best mulig til rette. 

Som et ledd i satsningen på fastlegeordningen og en bedre fastlegehverdag, tilbyr Narvik kommune økt basistilskudd, etableringstilskudd til oppkjøp av fastlegehjemmel og kommunal sykeforsikring.

Alleen Legesenter er en veletablert allmennlegepraksis bestående av 6 fastleger og 5 ansatte helsesekretærer. To av legene jobber på deleliste. Alle legene er spesialister i allmennmedisin. Legepraksisen er lokalisert i Narvik sentrum i gode lokaler.  Senteret har et godt arbeidsmiljø og legene har lav terskel for å bistå hverandre når det trengs. 

Det må påregnes overdragelsesgodtgjørelse til hjemmelsinnehaver i samsvar med reglene i Rammeavtalen for fastleger. 

Oppstart etter tildeling avtales med avtroppende lege. Det er ønskelig med oppstart 1. juni 2022

Les mer på vår tilflytterportal.

Nye innbyggere i Narvik får også gratis barnehageplass/SFO. Les mer her.

Arbeidsoppgaver
 • Fastlege for pr tiden ca 1100 listepasienter. Ved tilsetting av ALIS vil listen reduseres til anbefalt nivå. 
 • Deltakelse i kommunens legevaktordning i henhold til avtaleverket
 • Kommunal bistilling kan tilpliktes inntil 7,5 timer pr uke, større eller mindre stillingsprosent kan avtales
 • Hjemmelsinnehaveren er forpliktet til å delta i kollegiale fraværsordninger
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon (HPR-nummer oppgis i søknad)
 • Gode kunnskaper i skandinavisk språk, skriftlig og muntlig
 • Godt kjennskap til norsk lovverk og helselovgivning
 • Spesialist i allmennmedisin, eller påbegynt spesialistutdanning
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Vi trenger en fleksibel person med utpreget evne til samarbeid og kommunikasjon
 • Personlig egnethet og evne til å skape gode relasjoner til pasienter, kollegaer og samarbeidspartnere
Vi tilbyr
 • Forsterket basistilskudd med 60% påslag pr innbygger med virkning fra 1. januar 2022
 • Etableringstilskudd til både spesialist og ALIS etter nærmere avtale
 • Lønn etter næringsinntekt og i tillegg offentlige oppgaver med fast lønn
 • Mulighet for å avtale periode med fastlønn inntil 6 måneder etter nærmere avtale
 • Utfordrende og interessante oppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeidsrelasjoner med øvrige helsetjenester og med kommunens administrasjon
 • Tilsetting iht. gjeldende lover og regelverk
 
Særskilt for ALIS 
Narvik kommune legger til rette for gode og helhetlige utdanningsforløp for ALIS. Det er mulig å gjøre hele spesialiseringen innad i kommunen inkludert tidligere «sykehusår».

I Narvik kommune ansettes lokal veileder i en 8% kommunal bi-stilling for å sikre regelmessig veiledning.
Det gis, etter nærmere avtale, økonomisk kompensasjon for deltakelse på kurs og veiledning som er obligatorisk for spesialiseringen (p-komp og det SOP ikke dekker)
 
Annet
Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller minoritetsbakgrunn. Fast ansatte i Narvik kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig arbeidsavklart eller som ønsker å øke sin stillingsandel, oppfordres til å søke.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, annet regelverk og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på seks måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønske om unntak fra offentlighet må begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søker vil bli varslet om ønsket ikke tas til følge.

Narvik kommune oppfordrer til å benytte elektronisk søknadsskjema.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Narvik kommune
Kontaktpersoner
Navn: Per Arne Hansen
Tittel: Spesialist allmennmedisin
Telefon: 907 56 370
E-post: per.arne.hansen@alleen.nhn.no
Navn: Susanne Rogander
Tittel: Konst. enhetsleder
Telefon: 906 59 226
E-post: susanne.rogander@narvik.kommune.no
Arbeidssted
Kirkegata 36
8516 NARVIK
Søk på stillingen