Helse Sør-Øst RHF har avtale med ca 950 legespesialister 
og  psykologspesialister gjennom avtalespesialistordningen. 
Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge - for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF.

Arbeidsoppgaver
Avtalehjemmelen er ledig fra 01.06.2022 eller etter avtale.

Avtalepraksis skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. Spesielt bemerkes at avtalepraksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende Rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister. 100% hjemmel forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Praksis skal drives fra velegnede lokaler og være tilrettelagt og tilgjengelig for forflytningshemmede. Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).  

Om praksisen
Praksisen er lokalisert i solopraksis. Praksisen benytter Infodoc journalsystem og er tilknyttet Norsk Helsenett. Betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelshaver i samsvar med reglene i Rammeavtalen. Det opereres ikke katarakter i praksisen. 

Kvalifikasjoner
Søkeren må ha:
Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i spesialiteten øyesykdommer 
Evne til å uttrykke seg tydelig og forståelig på norsk skriftlig og muntlig 
Relevant klinisk erfaring fra den offentlige helsetjenesten 

Søkeren bør ha:
Bred poliklinisk erfaring
Erfaring med undersøkelse og behandling av barn 
Erfaring med vurderinger av henvisninger og bruk av Prioriteringsveilederen 

Personlig egenhet
Søkeren må ha:
God motivasjon for avtalepraksis 
Kjennskap til Rammeavtalen og øvrig regelverk for avtalepraksis 
Nødvendig interesse for, kunnskap om og erfaring med det norske helsevesenet, inkludert organisering, styring og funksjonsfordeling
Gode samarbeidsevner 

Søkeren bør ha:
Interesse for og erfaring med samarbeid med primærhelsetjenesten og den øvrige spesialisthelsetjenesten 
Erfaring fra avtalepraksis  
Erfaring i lederoppgaver inkludert arbeidsgiveransvar  
Punktlighet og evne til å arbeide systematisk, organisert og selvstendig 
Evne til å rette seg etter veiledning 
Ha god rolleforståelse som behandler og samtidig arbeidsgiver, samarbeidspart horisontalt og vertikalt  
 
Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet. Den som tildeles hjemmelen må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.   
   
Avtalepraksis drives som selvstendig næringsvirksomhet. Helse Sør-Øst RHF yter driftstilskudd etter gjeldende bestemmelser i lov, forskrifter og avtaler jf. Rammeavtalens § 9. Legen må inngå avtale med Helfo om utbetaling av trygderefusjoner. 
  
Vi gjør oppmerksom på at HPR nummer, dato for norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»    
Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Øyvind Osnes-Ringen
Tittel: Spesialist
Telefon: 95978018
Navn: Anita Jensen
Tittel: Rådgiver
Telefon: 62585500
E-post: anita.jensen@helse-sorost.no
Navn: Tommy Liberg
Tittel: HR-sjef
Telefon: 62585500
E-post: tommy.liberg@helse-sorost.no
Arbeidssted
,
2070 RÅHOLT