Kort om arbeidsgiver
Kort om stillingene
Ved eventuell rekruttering fra pågående vikariat i kommunen, kan det bli behov for fastlege til vikar stilling.
Hjemlene vil ha ett listetak på 1000 pasienter.
Fastlegene i Sola har kommunale oppgaver tilknyttet helsestasjons tjenester og, hjemlene vil ha en stillingsprosent tilknyttet dette i henhold til gjeldende regelverk.
Sola kommune har legevaktsamarbeid med Stavanger kommune hvor fastlegene deltar i legevakt etter oppsatt turnus.
Ved eventuell rekruttering fra pågående vikariat i kommunen, kan det bli behov for fastlege til vikar stilling.
Tiltredelse etter avtale.

Fysisk arbeidsted
Fastlegehjemlene vil være tilknyttet følgende legepraksis:

Risavika legesenter
Er et veldrevet legesenter med to leger hvor en er spesialist i allmennmedisin. Kontoret er lokalisert i Tananger.
Kontoret har dyktige legesekretærer, og det er et godt arbeidsmiljø ved kontoret.
Legesenteret er godt utstyrt, de bruker Infodoc journalsystem og Melin betalingsautomat.
Legesenteret eies og driftes av den ene fastlegen og hjemmelen tilknyttet senteret vil ha driftsavtale med eier.
For nærmere informasjon om Risavika Legesenter, driftsform og kostnader i praksis,
Kontakt:
Brit Hov, eier og leder Risavika legesenter og spesialist i allmennmedisin.

Tjelta legesenter
Er et veldrevet legesenter med tre leger hvor en er spesialist i allmennmedisin og to er leger under spesialisering. Kontoret er lokalisert på Tjelta.
Kontoret har dyktige legesekretærer og det er et godt arbeidsmiljø ved kontoret.
Legesenteret er godt utstyrt, de bruker Pasiensky journalsystem og Trinnvis kvalitetssystem og Melin betalingsautomat.
Driftsform ved kontoret er DA.
For nærmere informasjon om Tjelta Legesenter, driftsform og kostnader i praksis,
Kontakt:
Jan Rune Aunan - Fastlege Tjelta legesenter  eller
Elizabeth Førland - Fastlege Tjelta legesenter

Arbeidsoppgaver
Fastlegen skal gi allmennlegetjeneste til listeinnbyggere i kontorets åpningstid, og vil også delta i kommunens legevaktsarbeid der Stavanger kommune er vertskommune.
Fastlegen vil ha kommunale oppgaver tilknyttet helsestasjonstjenesten innenfor de rammer som er lagt i ASA 4310.

Kvalifikasjoner
Spesialist i allmennmedisin
Gyldig legeautorisasjon/ Godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon.
LIS 3, Det legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin gjennomfører spesialiseringen gjennom ALIS ordningen.
God kunnskap om norsk lovverk.
Språkkunnskaper i norsk muntlig og skriftlig. Krav om minimum B2 nivå.
Oppstart av fastlegehjemmel forutsetter godkjent politi - og tuberkulinattest.
Tildeling skjer etter fastlegeforskriften og sentrale avtaler mellom KS og legeforeningen. Legepraksisen skal drives i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgiving.
De vilkår som fremgår av sentrale avtaler i fastlegeordningen, føringer fra HELFO og lokale føringer av kommunen skal følges.

Peronlige egenskaper
Interesse for allmennmedisin.
Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter.
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
I Sola kommune jobber vi aktivt med å bygge en heltidskultur. Gjennom "retningslinjer for heltid" skal vi redusere deltidsstillinger og tilby 100 % stillinger som hovedregel.
- Godt arbeidsmiljø med gode kollegaer
- Fastlegene og Sola kommune har et godt fungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg
- Samarbeid mellom kommunen og legekontorene om kvalitet, kompetanse og tjenesteutvikling
- Gjennomføring av LIS3 via ALIS ordningen.
- Sola kommune tilbyr gode økonomiske og praktiske tiltakspakker ved oppstart av fastlegepraksis i kommunen, blant annet ekstra basistilskudd og rekrutteringstilskudd.
Nærmere informasjon om innhold fås ved henvendelse til Lillian Ydstebø, rådgiver levekår.
Ansettelse skjer på de vilkårene og pliktene som går fram av utlysingen, og de lovene, reglementene og tariffavtalene som til enhver tid gjelder.

Slik søker du
Søknadsskjema finner du ved å klikke på "Søk på stilling".
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Dette må du ta med deg til et eventuelt intervju.
Vennligst oppgi i søknaden hvilket legekontor du søker på.
Opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig tilgjengelig etter offentleglova § 25. Du må gi en begrunnelse hvis du ønsker å reservere deg fra å stå på offentlig søkerliste. Du får melding hvis reservasjonen ikke er gyldig.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sola kommune
Risavika legesenter eller Tjelta legesenter
Kontaktpersoner
Navn: Pernille H Sørensen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 945 46 433
E-post: pernille.hegre.sørensen@sola.kommune.no
Navn: Lillian Ydstebø
Tittel: rådgiver fagstab Levekår
Telefon: 95258505
E-post: lillian.ydstebo@sola.kommune.no
Navn: Elisabeth Førland
Tittel: Fastlege Tjelta legesenter
Telefon: 998 64 067
E-post: elizabethforland@gmail.com
Navn: Jan Rune Aunan
Tittel: Fastlege Tjelta legesenter
Telefon: 976 54 678
E-post: jraunan@hotmail.com
Navn: Brit Hov
Tittel: Fastlege Risavika legesenter
Telefon: 988 08 950
E-post: bphov@hotmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Fastlege + hvilket kontor du søker på
Arbeidssted
Levekår
Rådhusvegen 21
4050 SOLA