Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende med 8.2 avtale (hybrid avtale) eller fastlønn ved Elvebredden legekontor med oppstart snarest eller etter avtale. Elvebredden legekontor er et kommunalt drevet legekontor. Hybrid avtale er et rekrutteringstiltak og går ut på at kommunen dekker driftskostnadene mot at de beholder basistilskuddet. Legen beholder egenandeler, honorar og refusjoner fra HELFO. Det må oppgis i søknaden hvilken avtale som ønskes.
 
Om hjemmelen
Hjemmelen drives ved Elvebredden legekontor i Helse- og beredskapshuset i gangavstand fra Steinkjer sentrum og er en veldrevet legepraksis med et listetak på 1000 pasienter og en listestørrelse på 967 pasienter.
Elvebredden legekontor er et nytt og moderne 5 legers kontor, hvor det pr i dag jobber 4 erfarne og hyggelige legekollegaer. På legekontoret jobber det 4 sykepleiere og 2 helsesykepleiere, alle erfarne og hyggelige folk. Legekontoret ligger i Inn-Trøndelag Helse og beredskapshus, og er samlokalisert med legevakt, ambulansetjeneste, Brann, Sivilforsvaret, DMS Inn-Trøndelag, Steinkjer Rehabilitering, Barnevern, Barn og familie og kantine.  Kontoret bruker betalingsautomat fra Convene, TrinnVis for internkontroll og kvalitetssikring, samt system x journalsystem.  For mer informasjon om kontoret, se egen hjemmeside på www.elvebreddenlegekontor.no
 
Legevakt
Steinkjer kommune har en velfungerende døgnåpen legevakt hvor en inngår i vaktturnus med mulighet for både flere og færre vakter enn oppsatt. Pr. i dag er det ca. 25 leger inkl. faste vikarer som deler på vaktene og dette gir vakt på helg hver 8.-9. uke. Legene arbeider 2-delt vakt med dagvakt 08:00-18:00 og nattvakt 18:00-08:00 hvor man er fastlønnet fra 23:00-08:00. Legevakta er bemannet med 1-2 erfarne sykepleiere på 3-delt vakt.
 
 
Kvalifikasjoner
 • Det søkes primært etter spesialist i allmennmedisin, men leger som er i eller ønsker å starte LIS 3 løp i allmennmedisin oppfordres også til å søke
 • Motivasjon og interesse for legevakt vil bli vektlagt
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig, samt ha norsk autorisasjon, med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og i legevakt
 • Søker bør ha kjennskap til norsk helsevesen og norsk helselovgivning
 • Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper og egnethet
 • Godkjent politiattest må fremlegges ved oppstart
 • Relevant erfaring fra kommunehelsetjenesten og/ eller allmennpraksis er en fordel.
Steinkjer kommune er opptatt av et godt og tett samarbeid med fastlegene, og det jobbes systematisk på dette området. Fastlegene har et velfungerende Allmennlegeutvalg (ALU), samtidig som kommunen og fastlegene har et velfungerende Samarbeidsutvalg (SU).
 
Det kan påberegnes allmennmedisinsk kommunal stilling på inntil 7,5 timer pr uke.
 

Vi kan tilby:
 • Godt arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • Å få være fastlege i kommunen, og med trygge rammer i en kommune med god tilgjengelighet på ambulanse, og relativt korte avstander til sykehus (Namsos og Levanger).
 • Ved fastlønn: 920 000 - 1 040 000 kr/ år.
 • Ved næringsdrift: Stimuleringstilskudd i form av lønn i 2 uker ved oppstart for å sette seg inn i driften av legekontoret og det øvrige kommunale systemet, årslønn fra kr. 920 000-1 040 000 kr/ år.
 • Tilskudd under spesialiseringsløpet, dvs. kommunen dekker utgifter til kurs inkl. reiser som Legeforeningen ikke dekker, praksiskompensasjon ved fravær pga. kurs og veiledningsgruppemøter.
 • Veiledning under et mulig LIS3-løp, med veileder og supervisør.
 • Utdanningsplan, jfr. LIS 3 løp. Utdanningsplanen ligger på Steinkjer kommune sin hjemmeside.
 
Andre opplysninger 
Kommunen følger vanlige vilkår for avtalehjemler, som går frem av lov, forskrift og avtaler.
 
 Spørsmål vedrørende praksisen, hjemmelen og tildeling  kan rettes til enhetsleder legevakt og legetjenester Karin Grøttum på mobil  928 39 575 eller mail: Karin.Randi.Grottum@steinkjer.kommune.no
 
Du søker elektronisk på Steinkjer kommune sin hjemmeside:
 
https://2018011.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4514746172?link_source_id=0
 
Den må inneholde CV, kopi av autorisasjon, 2 referanser, samt mailadresse og telefonnummer.
 
Søknadsfrist: 15.5.2022
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Steinkjer kommune
Kontaktperson
Navn: Karin Grøttum
Tittel: Enhetsleder legevakt og legetjenester
Telefon: 928 39 575
E-post: Karin.Randi.Grottum@steinkjer.kommune.no
Arbeidssted
Elvebredden legekontor
Seilmakergata 10
7725 STEINKJER