Kort om arbeidsgiver

Ved medisinsk avdeling, Stord sjukehus, er det ei ledig stilling som postlege, 1 års vikariat. Oppstart snarast, etter avtale.

 Postlegen vil delta på previsitt, gå visittrunden samt effektuere de beslutninger tatt av faggruppen knyttet til det enkelte behandlingsforløp.
Postlegen skal til enhver tid avklare faglige spørsmål/ beslutninger med LIS2/overlege.
Postlegen skal jobbe i tett og nært faglig samarbeid med pleietjenesten. 

Medisinsk avdeling dekker spesialitetane kardiologi, gastromedisin, lungemedisin, nefrologi og endokrinologi.

Ved medisinsk avdeling har vi årleg ca. 3660 innleggingar, 9000 polikliniske konsultasjonar og om lag 1500 dagpasientar. Opptaksområdet er på om lag 50.000 innbyggjarar, fordelt på fem kommunar.

 

Avdelinga består av blant anna:

 • 2 medisinske sengepostar
 • Felles intensiv/oppvakings avdeling og dialyse-enhet som er tilknytta intensivavdelinga.
 • Akuttmottak med 4 observasjonssenger
 • Medisinsk poliklinikk 


Stord sjukehus er ein del av Helse Fonna HF.

Sjukehuset har gode støttetenester innanfor anestesi, intensiv, radiologi med CT- og MR-lab, fysikals medisin og rehabilitering seksjon og laboratorium med blodbank.  Stord sjukehus har full akuttberedskap innan medisin, kirurgi, føde, gynekologi og anestesi.

 

Stord har flott natur som gjev særs gode høve til naturopplevingar og - aktivitetar for born og vaksne innan ei heil mengd ulike idrettar. Kulturlivet er rikt og variert, og det er eit godt utbygd skuletilbod med vidaregåande skule og Høgskule. Det er god kommunikasjon nordover til Bergen/ Flesland og sørover til Stavanger.

 

Arbeidsoppgåver

 • Postlegen vil delta på previsitt, gå visittrunden samt effektuere de beslutninger tatt av faggruppen knyttet til det enkelte behandlingsforløp.
 • Postlegen skal til enhver tid avklare faglige spørsmål/ beslutninger med LIS2/overlege.
 • Postlegen skal jobbe i tett og nært faglig samarbeid med pleietjenesten. 

Kvalifikasjonar

 • Søkere må være ferdig med medisinstudiet og vente på LiS 1 plass
 • Søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk godt. 

Personlege eigenskapar

 • Sjølvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Må trivast i eit aktivt og travelt miljø
 • Evne til samarbeid
 • Like varierte utfordringar

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig pensjonsordning. Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Fagleg og personleg utvikling

 

Mangfoldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktperson
Navn: Sunniva Austlid
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90096097
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling Stord sjukehus , Helse Fonna HF
Tysevegen 64
5416 Stord