Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomsklinikken i Stavanger tilbyr spesialistutdanning som dekkar heile utdanningsløpet i pediatri. Avdelinga sørger for ein barnepopulasjon på omlag 86.000 born i alder 0-18 år. Avdelinga består av sengepost barn og ungdom 3E/4D, nyføddintensiv 3D og barne- og ungdomspoliklinikken. Nyfødtintensiv mottar nyfødde med behov for intensivbehandling frå heile Rogaland og har eit pediatrisk transportteam i samarbeid med NLA/Sea-King redningsteneste.

Der er omlag 2500 innleggingar pr år korav omlag 750 ved nyføddintensivavd. Sjukehuset har ca 4500 fødslar årleg. Der er ein godt utbygd poliklinikk med omlag 18 000 konsultasjonar pr år. Avdelinga underviser medisinerstudentar frå Universitetet i Bergen og Semmelweis Universitet i Budapest. Fleire av legane ved avdelinga driver aktiv forsking, og der er tilbod om forskingsrettleiing.

Det er pga. permisjon eit ledig LIS-vikariat i perioden 01.01.23 - 31.12.23, med moglegheit for forlenging. Ved intern tilsetjing kan det bli anna ledig vikariat.
Det vil bli utarbeida ein individuell utdanningsplan før tilsetjinga.

Den som får tilbod om tilsetjing må legga fram tilfredsstillande politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a.

Ein bed spesielt om at det blir oppført kor mykje teneste ein manglar for å oppnå spesialiteten og om ein følger ny eller gammal utdanningsordning for legar. Stillinga vert lyst ut på www.legejobber.no.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Legen vil delta i vaktarbeidet ved avdelinga og rotera mellom dei ulike sengepostane og poliklinikk. 
 • Dagtidsarbeidet består av visittgang, mottak og poliklinisk vurdering av pasientar, samt barselundersøking av nyfødde.
 • Nytilsette legar gjennomgår ein opplæringsperiode på nyføddintensiv samt opplæringsvakter før ein har sjølvstendig vakt.  

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gode norskkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Søkarar som har anna morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikkje har fullført norskspråkleg vidaregåande skule, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annan norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedleggast søknaden. Ved tilsetjing av allereie fast tilsett i foretaket kan ein unntaksvis, i særlege tilfelle, fråvika kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
 • Det vil bli krevd politiattest av den som blir tilsett, jfr. Helsepersonelloven §20a.

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet. 
 • At søkar er påliteleg, fleksibel og løysingsorientert.
 • God fagleg vurderingsevne, og evne til å arbeida målretta, strukturert og effektivt.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Tydeleg og forståeleg kommunikasjon med pasienter og kolleger.
 • Evne til å bidra positivt i arbeidsmiljøet, både fagleg og kollegialt.

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overenskomst.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar.
 • Triveleg arbeidsmiljø.
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv(IA)-bedrift.
 • Gode velferdstilbod som m.a. bedriftsidrettslag og turgruppe. 

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Ann Marit Gilje
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 51 51 34 79
Arbeidssted
Kvinne- og barneklinikken / avdeling barne- og ungdomsklinikk, Helse Stavanger HF
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate
4019 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image