Kort om arbeidsgiver

Nyoppretta stilling med ansvar for fengselspoliklinisk virksomheit/TSB poliklinkk

Innsette i norske fengsel har på lik linje med resten av befolkninga rett til naudsynt helsehjelp i spesialisthelsetenesta.
På oppdrag frå Helse Vest og Helse- og omsorgsdepartementet opprettar Haugaland DPS i desse dagar eit tverrfagleg team som skal utøva spesialisthelsetenestar til dei innsette i Haugesund og Sandeid fengsel.

Me søkjer ein overlege eller psykologspesialist som vil vere med å utvikle dette arbeidet, samarbeidet med kommunehelsetenestane og fengslene, til det beste for dei innsette.

Det tverrfaglege teamet vil bestå av psykologspesialist/overlege, behandlar frå tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) og lege i spesialisering.
Arbeidet er avgrensa til ordinær planlagt verksemd, og vil blandt anna bestå av stadlige tenester i fengslene, gjennomføring av digitale konsultasjonar, rettleiing og tverrfaglege drøftingar på tvers av instansane. 
Ein del av stillinga vil vera knytta til den kliniske verksemda i fengsla, resten vil vera knytta til ordinær poliklinikk. Stillinga i sin heilhet vil vera forkankra i poliklinikk.


Kven er me?
Haugaland DPS har lokaler sentralt i Haugesund og på Karmøy. Me gir eit bredt behandlingstilbod som omfattar tverrfagleg rusbehandling (TSB) i poliklinikk og døgn, allmennpsykiatriske poliklinikker, FACT, ACT og psykose-team, akutt ambulant team (AAT) samt fleire døgnbehandlingstilbod innan psykisk helsevern.
Haugaland DPS har eit robust fagmiljø med overlegar i psykiatri, psykologspesialistar, legar og psykologar under spesialisering, samt høgskuleutdanna med videreutdanning.
Haugaland DPS, er i eit større bilete underlagt klinikk for psykisk helsevern i Helse Fonna, og me dekkjer eit samla opptaksområde på omkring 100.00 innbyggjarar.

 

Intervju kan bli gjennomført fortløpande i utlysningsperioden.

Arbeidsoppgåver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasientar
 • Tverrfagleg klinisk arbeid i team
 • Veiledning og internundervisning 
 • Samhandling med pårørande
 • Samhandling med kommunehelsetenesten
 • Samarbeid med kriminalomsorgen.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon
 • Godkjent spesialisering
 • Må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Strukturert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Være en god teamarbeider
 • Må trives i et aktivt miljø med varierte utfordringar
 • Gode samarbeidseineganskaper

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring
 • Ein arbeidsplass som er i inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Kompetanseutvikling og vidareutdanning 
 • Sterkt faglig fellesskap med godt arbeidsmiljø
 • For å kunne vurdere fortrinnsrett til stilling, må søker gi til kjenne dette i søknaden

 

Mangfaldserklæring:

Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteinga vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: June Thorland
Tittel: Funksjonsleiar
Telefon: 91586623
Navn: Endre Bø Blindheim
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 95244057
E-post: endre.bo.blindheim@helse-fonna.no
Navn: Ingrid Camilla Aasbøe Heggland
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: 95767168
E-post: ingrid.camilla.aasboe.heggland@helse-fonna.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Haugaland DPS, Helse Fonna HF
Floravegen 75
5535 Haugesund
Søk på stillingen