Kort om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF (SSHF) har ansvar for spesialisthelsetjenestens tilbud innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling på Agder.

Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) er, med sine om lag 450 årsverk, en av åtte avdelinger innen Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling (KPH). Avdelingen har ansvar for det spesialiserte sykehustilbudet innen psykisk helsevern til den voksne befolkningen i Agderfylkene. Avdelingen er inndelt i tre seksjoner og har døgnenheter og poliklinikk lokalisert i Arendal og Kristiansand. Habiliteringstjenesten for voksne er organisert som egen seksjon i avdelingen.

Psykiatrisk sykehusavdeling står foran en spennende moderniseringsprosess. Nybygg psykisk helse skal etter planen stå ferdig for pasienter i april 2023. Bygget skal inneholde totalt 80 døgnbehandlingsplasser. Enheter fra Psykiatrisk sykehusavdeling i Kristiansand skal flytte inn, samt ungdomsklinikken i avdeling for barn og unge fra Arendal.

Nybygg psykisk helse er et flaggskip innen psykisk helsevern. Som leder for PSA vil du være med å utvikle og forme et moderne og fremtidsrettet helsetilbud for Agders befolkning. I forbindelse med innflyttingen i nytt bygg gjennomføres det en organisasjonsutviklingsprosess, hvor første del nylig er gjennomført. Videre prosess og utvikling av tjenestetilbudet frem til innflytting vil være en viktig del av jobben den første tiden. Helsetjenestene er i stadig endring, og som leder for Psykiatrisk sykehusavdeling er det spesielt viktig å være motivert for å finne gode løsninger i fellesskap, og balansere mellom faglig utvikling og ivaretakelse av avdelingens daglige drift.  

Det søkes etter deg som utøver ledelse på en motiverende måte med god gjennomføringskraft. Du må kunne arbeide langsiktig og målrettet for å sikre utviklingen av behandlingstilbudet i tråd med avdelingens og foretakets mål. Som avdelingssjef vil du være medvirkende til å utvikle tjenestetilbudet til befolkningen på Agder, med nye og mer innovative metoder for å etablere bærekraftige tjenester.

Avdelingssjefen rapporterer til klinikkdirektøren og inngår i klinikkens ledergruppe. Arbeidssted p.t. Kristiansand og Arendal. Reisevirksomhet må kunne påregnes.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Gjennom holdninger, adferd og kommunikasjon er alle medarbeidere i SSHF medansvarlige for å fremme inkludering og likeverd på vår arbeidsplass. Ledere har et spesielt ansvar for å utvikle arbeidsmiljø som ivaretar alle individer og å skape en kultur hvor verdigrunnlaget står sentralt.

Arbeidsoppgaver

 • Alle ledere ved Sørlandet sykehus HF skal utøve ledelse i tråd med sykehusets verdigrunnlag, planer for foretaket, gjeldende lover og forskrifter, samt øvrige styrende dokumenter, herunder budsjett.
 • Du som avdelingssjef vil ha det totale ansvar for all aktivitet i avdelingen når det gjelder kvalitet, pasientsikkerhet og HMS, økonomi og aktivitet, personalledelse og samarbeid. Det er forventet at du skal delta i arbeidet med utviklingen av avdelingen, og bidra til konstruktiv dialog med klinikkdirektør med henblikk på utvikling av fag og pasientbehandling.

 • Til lederrollen ligger disse forventningene til deg:
  • Bidra aktivt i utforming av morgendagens helsetjenester i tråd med politiske føringer, innenfor klinikkens handlingsrom
  • Være tett på egne ledere og bidra til at de utøver god ledelse og er gode rollemodeller, innen arbeidsmiljø, faglige prioriteringer og økonomistyring. 
  • Være proaktiv og bidra til god kommunikasjon og samhandling internt og ekstern 
  • Sørge for optimal bruk av tildelte ressurser i avdelingen i tråd med klinikkens prioriteringer 
  • Opptre med høy etisk bevissthet 
  • Ta helhetlig ansvar og bidra til at andre lykkes 
  • Opptre som en god rollemodell som til enhver tid etterlever foretakets verdier og ledelsesprinsipper
  • Ta eierskap til lederrollen gjennom å være en aktiv bidragsyter i ledergruppen    

Kvalifikasjoner

 • Utdanning minimum på bachelornivå, fortrinnsvis innen helse- og sosialfag
 • Formell lederutdanning er en fordel
 • Erfaring innen ledelse og kvalitetsforbedringsarbeid i komplekse virksomheter
 • God kjennskap til fagfeltet psykisk helse

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner, og evne til å skape motivasjon hos medarbeiderne
 • Gode samarbeidsevner 
 • Interesse for forbedringsarbeid og endringsledelse
 • God system- og organisasjonsforståelse kombinert med virksomhetsfokus
 • Evne til strategisk tenkning 
 • Evne til å stå i krevende utfordringer
 • Beslutningsdyktig med gjennomføringskraft
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Utfordrende stilling i en organisasjon i endring
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser - lønn etter avtale
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Vegard Øksendal Haaland
Tittel: klinikkdirektør
Telefon: 38 07 41 45
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helse, Psykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansand/Arendal
Egsveien 100
4615 Kristiansand