Kort om arbeidsgiver
Om vervet
Det skal med virkning fra 1.april 2023 oppnevnes nye medlemmer til Den rettsmedisinske kommisjon. Retningslinjer for rekruttering og oppnevning av medlemmer er beskrevet i rundskriv G-04/2018, tilgjengelig på www.regjeringen.no. Medlemmene oppnevnes for en periode på fire år.  

Ansvarsområde og oppgaver
Kommisjonens primære oppgave er kvalitetssikring av rettsmedisinske erklæringer og uttalelser som gis av sakkyndige i straffesaker. Kommisjonen skal også veilede og bistå retten, påtalemyndigheten, forsvarere, bistandsadvokater, sakkyndige, justismyndigheter, helsemyndigheter og andre aktuelle myndigheter i rettsmedisinske spørsmål.  

Den rettsmedisinske kommisjon består av kommisjonsleder, nestleder/stedfortreder, gruppeledere og medlemmer fordelt på fire faggrupper. Gruppene er inndelt etter fagområdene rettspatologi og klinisk rettsmedisin, toksikologi, genetikk og psykiatri. 

For mer informasjon om kommisjonens arbeid, se www.sivilrett.no/drk.

Kvalifikasjoner
Du må ha 
  • relevant faglig kompetanse 
  • spesialistkompetanse innen ditt fagfelt 
Det er en fordel at du har 
  • høy vitenskapelig kompetanse og erfaring som sakkyndig 
  • nyere klinisk og/eller vitenskapelig erfaring 
  • aktiv tilknytning til et fagmiljø  
Vi ser etter deg som er 
  • fleksibel 
  • effektiv, med stor arbeidskapasitet 
  • fortrolig med elektroniske arbeidsprosesser 
Personlige egenskaper vil bli vektlagt.  

Vilkår / andre opplysninger  
Kommisjonsmedlemmene skal utføre arbeidet fra der de bor, og saksbehandlingen skjer elektronisk. Søkerne må være fortrolig med elektroniske arbeidsprosesser. De blir fulgt opp med opplæring og jevnlige faglige samlinger. Arbeidet honoreres etter fastsatt timesats etter medgått tid.  

Nærmere informasjon om vilkårene for kommisjonsarbeidet er tilgjengelig på www.sivilrett.no/drk/nyemedlemmer.  

Spørsmål kan rettes til kommisjonsleder, Karl Heinrik Melle, tlf. +47 22 99 13 63, fagdirektør i Statens sivilrettsforvaltning, Johan Kalheim, tlf. + 47 22 99 13 11, eller epost til drk@sivilrett.no.  

Søknad  
I søknaden bes søkere redegjøre for relevant faglig kompetanse og utdanning, vitenskapelig virksomhet, praktisk erfaring fra rettsmedisinske fag og eventuell erfaring som sakkyndig for domstol og påtalemyndigheten. Det bes også redegjort for hvilken kapasitet søker har til oppdraget.  

Av kommisjonsmedlemmene vil noen bli utpekt som gruppeledere. Søkere som ønsker å påta seg verv som gruppeleder bes opplyse om dette i søknaden.  

Kommisjonen som helhet skal ha god kjønnsmessig, geografisk og relevant faglig balanse. Aktuelle kandidater fra hele Skandinavia oppfordres til å søke.  

Søknad med CV og attester sendes elektronisk til Jobbnorge innen: 15.05.2022 

Det kan være aktuelt å innhente referanser.  
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Den rettsmedisinske kommisjon
Kontaktpersoner
Navn: Karl Heinrik Melle
Tittel: kommisjonsleder
Telefon: +47 22 99 13 63
Navn: Johan Flem Kalheim
Tittel: Fagdirektør i Statens sivilrettsforvaltning
Telefon: +47 22 99 13 11
E-post: drk@sivilrett.no
Arbeidssted
Holbergs gate 1
0166 OSLO