Kort om arbeidsgiver
Vår kommuneoverlege i Lyngdal kommune har sagt opp sin stilling, og vi utlyser derfor en 80% fast stilling som kommuneoverlege.
 
Lyngdal er en sørlandskommune som har ca. 10 500 innbyggere og rundt tusen ansatte. Geografisk strekker den nye kommunen seg ca. 80 km, fra Korshamn i sør til Sveindal i nord. Lyngdal har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, og er det naturlige handelssenteret mellom Kristiansand i øst og Stavanger i vest.

For å sikre oss de beste medarbeiderne har Lyngdal kommune en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk. Vi tilbyr utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, hyggelige kolleger og pensjonsordning for alle ansatte.

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og er plassert i stabsområdet Plan og næring. Plan og Næring er en avdeling med ansvar for strategisk arbeid i Lyngdal kommune. Avdelingen har bl.a ansvaret for overordnede strategiske planer, byggesak/ plansak, næringsutvikling og landbruksforvaltning, systematiske folkehelsearbeidet, forbyggende arbeid mm. Avdelingen har også et ekstra ansvar i forhold til at alle virksomheter skal jobbe godt sammen på tvers av organisasjonen. Kommuneoverlegen er en del av avdelingen på grunn av stillingens betydning i forhold til beredskap og samfunnsutvikling, samt at den er strategisk viktig i forhold til forebyggende arbeid og tidlig innsats.
 
Hovedoppgaver:
Kommuneoverlegen utfører samfunnsmedisinske oppgaver på et administrativt nivå og kurative oppgaver innenfor helsestasjon og skolehelsetjeneste. I stillingen som kommuneoverlege er det samfunnsmedisinske perspektivet viktig. Dette gjelder helsemessig og sosial beredskap der kommunen skal ha en planer for håndtering av ulike hendelser, for eksempel store og små ulykker, smitteutbrudd, katastrofer og lignende. Kommunelegen skal påse at helseperspektivet er tilstrekkelig ivaretatt i disse planene. Kommuneoverlegen skal gi medisinskfaglig rådgivning til politisk og administrativ ledelse i kommunen og til tjenesteytere ved ulike virksomheter i kommunen. Kommuneoverlegen innehar funksjonen som en av kommunens leger ved helsestasjon og skoler.
 
Kommuneoverlegestillingen skal bidra til å utvikle en god kommuneoverlegefunksjon som innebærer tett kontakt med hele kommuneorganisasjonen og kommunes befolkning. Stillingens innhold og størrelse kan diskuteres.

Lyngdal kommune ønsker å bidra til et tett samarbeid mellom kommuneoverlegene i regionen, og for å styrke robustheten, beredskapen og det faglige nivået kan det bli aktuelt med ett tettere samarbeid innen samfunnsmedisin i Lister.
 
Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglig rådgivning og veiledning
 • Forebyggende arbeid, helseovervåkning og helseopplysningsarbeid
 • Pådriver i kvalitetsarbeid
 • Ansvarlig for miljørettet helsevern, smittevern, psykisk helsevern og helsemessig beredskap
 • Helsekontroll ved helsestasjon og skoler
 • Saksbehandling av politiske saker innen fagfeltet
 • Fastlegeordningen og oppfølging av fastlegene
 • Tett samarbeid med kommunens sykehjemsleger
 • Delta i fagnettverk og aktuelle samarbeidsutvalg
 • Samhandling med overordnede helsemyndigheter helseforetak og andre eksterne samarbeidsparter
 • Deltakelse i kommunens kriseledelse og kriseteam
 
Det tas forbehold om endringer i arbeidsoppgaver.
 
Kvalifikasjoner:
 • Krav om offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Spesialisering i samfunnsmedisin er ønskelig
 • Relevant erfaring er ønskelig
 
Personlige egenskaper:
 • Interesse for og engasjement for samfunnsmedisin
 • Relevant erfaring
 • Evne til å tenke helhetlig, forebyggende og tverrfaglig
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig 
 • Gode norskkunnskaper
 • Fleksibel og opptatt av endrings- og utviklingsarbeid
 • Førerkort klasse B.
 
Personlige egenskaper vil bli vektlagt.
 
 
Vi tilbyr:
- Utfordrende arbeidsoppgaver i en kommune med stor grad av utvikling
- Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
- Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning via KLP
- Lønn etter avtale
 
Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler.
 
Søknadsfrist 1.mai 2022

For ytterligere opplysninger om stillingen kan kommunalsjef Kristine Valborgland kontaktes på telefon 41 10 11 44.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Lyngdal kommune
Kontaktperson
Navn: Kristine Valborgland
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 41 10 11 44
Arbeidssted
Prost Birkelands gate 4
4580 LYNGDAL