Sykehuset Innlandet HF sine oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har tilbud på 41 ulike steder i Innlandet (Hedmark og Oppland) innen somatikk, psykisk helsevern og rusomsorg. Som ett av landets største helseforetak, med 8 500 ansatte, er vi den største kompetanseorganisasjonen i Innlandet.

Divisjon Psykisk helsevern har om lag 1 600 ansatte og behandler mer enn 16 000 mennesker pr. år. Divisjonen er inne i en prosess med særlig vektlegging av videreutvikling av desentraliserte tjenester i Innlandet.

BUP Lillehammer/Otta er en poliklinisk enhet med klinikker på Lillehammer og Otta. Enheten ligger inn under Avdelingen BUP Innlandet. Vi har 35 fagstillinger som utgjør et sterkt fagmiljø og har en kultur preget av samarbeid både innad og ut til naturlige samarbeidspartnere. Arbeidsmiljøet er positivt, entusiastisk og engasjerende. Enheten har, i tillegg til LIS, 3 overlegestillinger som er besatt.

BUP Lillehammer/ Otta har ledig fast stilling for lege i spesialisering med oppstart etter avtale

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Arbeidsoppgaver

Arbeidsområdene vil være utredning og behandling av barn/unge og deres familier. Veiledning og konsultasjonsoppgaver.

Kvalifikasjoner

Lege med autorisasjon. 

Personlige egenskaper

Vi søker etter en person som er interessert i fagfeltet barne- og ungdomspsykiatri. Må ha gode samarbeidsevner, stor arbeidskapasitet og evne til å få en god relasjon til barn, unge og deres familier

Vi tilbyr

Et inspirerende, travelt og trivelig miljø

Stillingen som LIS er godkjent med inntil 3 års tellende tjeneste i henhold til spesialistreglene i barne- og ungdomspsykiatri

SIHF vil legge til rette for annen nødvendig tjeneste på veg mot spesialiteten. All tjeneste kan gjennomføres i SIHF

BUP Lillehammer/Otta inngår som en av enhetene i avdelingen BUP innlandet. I regi av BUP Innlandet arrangeres LIS skolen.  Dette for å gi alle LIS (ca 12 stk) en rask og systematisk  innføring i faget samt oppleve mestring og kollegial støtte. Erfarne overleger i BUP drifter LIS skolen. I tillegg får du to timer ukentlig veiledning med overlege/mentor og ukentlige legemøter og andre fagdager.
Ledelsen tilrettelegger spesielt for at du skal oppnå dine læringsmål ved å delta i våre generelle utrednings og behandlingsteam, inklusive team for: Sped og småbarn, spiseforstyrrelser og  nevropsykiatri.
Utdanningen er optimalt tilrettelagt mht rotasjon til ulike praksisplasser, uten unødig venting for å fullføre spesialiteten.
Alle LIS har anledning til å delta i Regionale kurs, Nasjonale kurs samt å fordype seg i terapeutisk metode.
Vi har et aktivt forskningsmiljø. Av pågående prosjekter kan vi nevne forskning på søskengrupper SIBS, 10 års oppfølgingsstudie på nevrotilstander Line- up studien, forskning innen VR teknologi, simuleringstrening (SIM) og bruk av videokonferanse i pasientbehandling.
Vi er i gang med å ta i bruk nye muligheter innen e-helse og ny teknologi innen utredning, behandling, kommunikasjon og utdanning.

Tjenestepensjonsordning i i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Petter Vaglum
Tittel: overlege
Telefon: 90204589
E-post: petter.vaglum@sykehuset-innlandet.no
Navn: Alf Skar
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 97063266
E-post: alf.skar@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
BUP Oppland Lillehammer, Sykehuset Innlandet HF
Anders Sandvigs gt
2609 Lillehammer