Helse Sør-Øst RHF har avtale med ca 950 legespesialister og 
psykologspesialister gjennom avtalespesialistordningen. 
Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge - for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF.  


Avtalehjemmelen er ledig i 30 % fra 01.10.2022.  Ny hjemmelshaver er forpliktet til å overta resterende andel av hjemmelen når senior fratrer, og senest innen 5 år.   

Avtalepraksis skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. Spesielt bemerkes at avtalepraksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende Rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister. 100% hjemmel forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Praksis skal drives fra velegnede lokaler og være tilrettelagt og tilgjengelig for forflytningshemmede. Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).   

Om praksisen:  
Praksisen er lokalisert i gruppepraksis med tre øyeleger ved Bislett Øyelegesenter.  
Det er for tiden ansatt fire legesekretærer samt kontorleder. Pasientgrunnlaget utgjøres hovedsakelig av området Oslo. Det er inngått samarbeidsavtale med lokalt helseforetak ved OUS. Samarbeidsavtalen innebærer at øyelegene ved Bislett Øyelegesenter primært utreder og behandler pasienter innen generell oftalmologi. Senteret utfører operative inngrep som katarakt, blefarochalase, chalazion og fjerning av tumores.  Hjemmelen som nå kunngjøres omfatter ikke kataraktinngrep.  
Praksisen benytter Apertura journalsystem. 
Betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelshaver i samsvar med reglene i Rammeavtalen. Det er en forutsetning at den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i nært samarbeid med nåværende hjemmelshaver.   

Kvalifikasjoner
Søkeren må ha  
 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i spesialiteten øyesykdommer  
 • Evne til å uttrykke seg tydelig og forståelig på norsk skriftlig og muntlig  
 • Relevant klinisk erfaring fra den offentlige helsetjenesten  
   
Søkeren bør ha  
 • Bred poliklinisk erfaring   
 • Erfaring med undersøkelse og behandling av barn 
 • Erfaring med vurderinger av henvisninger og bruk av Prioriteringsveilederen  
Personlige egnethet
Søkeren må ha   
 • God motivasjon for avtalepraksis  
 • Kjennskap til Rammeavtalen og øvrig regelverk for avtalepraksis  
 • Nødvendig interesse for, kunnskap om og erfaring med det norske helsevesenet, inkludert organisering, styring og funksjonsfordeling.   
 • Gode samarbeidsevner  
Søkeren bør ha  
 • Interesse for og erfaring med samarbeid med primærhelsetjenesten og den øvrige spesialisthelsetjenesten  
 • Erfaring fra avtalepraksis   
 • Erfaring i lederoppgaver inkludert arbeidsgiveransvar   
 • Punktlighet og evne til å arbeide systematisk, organisert og selvstendig  
 • Evne til å rette seg etter veiledning  
 • Ha god rolleforståelse som behandler og samtidig arbeidsgiver, samarbeidspart horisontalt og vertikalt   
 Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet. Den som tildeles hjemmelen må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.   
    
Avtalepraksis drives som selvstendig næringsvirksomhet. Helse Sør-Øst RHF yter driftstilskudd etter gjeldende bestemmelser i lov, forskrifter og avtaler jf. Rammeavtalens § 9. Legen må inngå avtale med Helfo om utbetaling av trygderefusjoner.  

Vi gjør oppmerksom på at HPR nummer, dato for norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»
Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Kari Rougne
Tittel: Nåværende hjemmelsinnehaver
Telefon: 95115099
Navn: Anita Jensen
Tittel: Rådgiver
Telefon: 62585500
E-post: anita.jensen@helse-sorost.no
Navn: Tommy Liberg
Tittel: HR-sjef
Telefon: 62585500
E-post: tommy.liberg@helse-sorost.no
Arbeidssted
Bislett Øyelegesenter
Thereses gate 40
0168 OSLO