Kort om arbeidsgiver

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling ( ARA) ved Stavanger universitetssykehus søker etter ny avdelingsoverlege. Vi ønsker oss en spesialist i rus og avhengighetsmedisin, men søkere med annen spesialisering kan også være aktuelle.

Vår nye avdelingsoverlege må like å jobbe i et tverrfaglig miljø. Vårt mål er å skape gode behandlingstilbud for en pasientgruppe med avhengighetsproblematikk, gjerne i kombinasjon med somatisk lidelse, psykisk uhelse og sosiale utfordringer. Avdelingsoverlegen vil ha et faglig ansvar for legetjenesten i avdelingen og bidra til utdanning av leger i rusmedisin. Avdelingssjef vil være nærmeste leder.

ARA søker etter en avdelingsoverlege som er opptatt av klinisk forbedringsarbeid og kompetanseutvikling.

ARA gir tilbud om spesialisert utredning, behandling og oppfølging til pasienter i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Vi gir tilbud til pasienter fra 15 år og oppover. Avdelingen har både poliklinikker, døgntilbud, ambulante tjenester i tillegg til flere prosjekter. Vår faglige plattform bygger på integrert behandling -tidlig intervensjon- individualisering - differensierte behandlingstilbud- med et recovery perspektiv på våre tjenester.

Fagfeltet rusmedisin er i utvikling. ARA har fokus på å kvalitetssikre våre tilbud og kunne dokumentere resultater. Avdelingen har initiert flere samhandlingstiltak i lag med kommuner, fengsel, frivillige organisasjoner og øvrige deler av spesialisthelsetjenesten. Stavanger universitetssykehus  arbeider med å styrke innsatsen innen rus- og avhengighetsmedisin og utvikle en bedre akuttlinje. En ny avdelingsoverlege i ARA vil være en viktig ressurs i et slikt utviklingsarbeid. Avdelingen er vertskap for Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning ( KORFOR) og legger tilrette for forskningsaktiviteter for å kunne bedre våre behandlingstilbud. 

For mer informasjon om avdelingen

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Avdelingsoverlegen er avdelingssjefs medisinskfaglige rådgiver og har et overordnet ansvar for den faglige drift og behandlingskvalitet i avdelingen. Det innebærer å jobbe i forhold til alle enheter i ARA utfra de satsinger og mål som ARA setter seg. Avdelingssjef har resultatansvaret
 • Avdelingsoverlegen deltar i avdelingens fagråd, ledermøter og strategimøter etter kapasitet og nytte
 • Avdelingsoverlegen har ansvar for møtene til Rusmedisinsk forum 
 • Avdelingsoverlegen representerer ARA i fora med andre avdelingsoverleger og deltar i klinikkens Kvalitetssråd
 • Avdelingsoverlegen har et utdanningsansvar for leger i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin
 • Avdelingsoverlegen har ansvar for å sikre tilstrekkelig opplæring og veiledning til legene i avdelingen
 • Avdelingsoverlegen vil også kunne bli brukt til å gi undervisning og konsultasjoner til andre ansatte i avdelingen
 • Avdelingsoverlegen er saksbehandler for de klagesaker som gjelder pasientbehandlingen vår og ha særlig fokus på pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av  behandlingsforløp
 • Andre oppgaver kan tilkomme

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege
 • Autorisasjon som spesialist i rus og avhengighetsmedisin. Andre spesialiteter kan også vurderes
 • Relevant klinisk erfaring fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling eller arbeid med målgruppen fra andre deler av tjenesteapparatet
 • Erfaring fra samarbeid på tvers av organisasjoner og tverrfaglig sammensetning
 • Erfaring fra utvikling av rutiner og prosedyrer
 • Erfaring med systematisk kvalitetsarbeid
 • Ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • Må levere gyldig politiattest
 • Erfaring med undervisning og veiledning
 • Være nysgjerrig på forskning - og kunnskapsutvikling

Personlige egenskaper

 • Ha gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner, yrkesgrupper og forvaltningsnivå
 • Være optimistisk og utholdende
 • Være fleksibel, strukturert og målrettet
 • Ha gode kommunikasjonsferdigheter
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Godt humør er en fordel

Vi tilbyr

 • Et stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og potensiale for videreutvikling
 • Faglig og personlig utvikling
 • Nært og godt samarbeid med andre avdelinger, klinikker og kommuner i vårt foretaksområde
 • Mulighet for samarbeid med leger innen TSB andre steder i regionen og landet
 • Muligheter for forskning og kompetanse utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i KLP med gode forsikringsavtaler
 • Arbeidstid på dagtid
 • Dekning av flytte og pendlerutgifter etter avtale
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Randi Mobæk
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 476 82 859
Arbeidssted
Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige / avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA), Helse Stavanger HF
Jan Johnses gate 12
4011 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image