Medisinsk avdeling ved Sykehuset Innlandet Gjøvik er lokalsykehus for drøyt 105 000 mennesker og dekker hele feltet innen akutt og elektiv indremedisin.

Avdelingen kan tilby spesialisering innenfor de indremedisinske fagområdene generell indremedisin, lungesykdommer, hjertesykdommer, fordøyelsessykdommer,  infeksjonssykdommer og blodsykdommer.  I løpet av 2022 vil vi også kunne tilbyd utdanning innen geriatri. Det er områdefunksjon for hele Sykehuset Innlandet (Hedmark og Oppland) innen hematologi. Spesialisering i endokrinologi, nyresykdommer og akutt- og mottaksmedisin kan tilbys i samarbeid med andre medisinske avdelinger i foretaket. Avdelingen er godkjent som gruppe I-avdeling i indremedisin etter gammel spesialitetsordning. Totalt er det 21 faste stillinger for overleger, 16 stillinger for LIS 2/3 og 10 LIS 1. Sentral tjeneste ved universitetssykehus i den utlyste spesialiteten vil foregå ved et av våre samarbeidende helseforetak i Helse Sør-Øst. Ved oppstart vil det bli utarbeidet avtale om gjennomføringsplan.

Avdelingen har totalt 72 senger fordelt på 3 sengeposter. Det er 10 senger på felles intensivavdeling/hjerteovervåkning, disponible senger på pasienthotell samt dagenhet og observasjonssenger i akuttmottak. Det er en stor Kreftavdeling på Gjøvik med stråleterapienhet og virksomhet innenfor gastrokirurgi, ortopedi, ØNH og gyn/føde som vi har et godt samarbeid med. Det er et aktivt forskningsmiljø ved avdelinga.

Stilingen er i utgangspunktet LIS2/LIS3-stilling i generell indremedisin, men det vil være anledning til å konvertere LIS3-delen til spesifikk indremedisinsk subspesialitet avhengig av eget ønske og avdelingens behov. Dersom man allerede på søknadstidspunktet ønsker tjeneste i spesifikk subspesialitet, bes om at man oppgir det i søknaden.

Det er også ledige vikariater for tilsetting.  


LEGE I SPESIALISERING 2/3 (indremedisin) - 100 % fast stilling 

LEGE I SPESIALISERING vikariater 100 % stilling 

Stillingene er ledig fra 01.05.2022

 

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i avdelingens vaktteam som sekundærvakt
 • Visitt på sengepost, deltakelse i oppgaver på poliklinikk, dagenhet og intensiv/overvåkning
 • Deltakelse i avdelingens utdanningsprogram for LIS
 • Veiledning av LIS 1
 • Øvrige kliniske oppgaver på avdelinga 

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk, svensk eller dansk språk både skriftlig og muntlig
 • Indremedisin del 1 må være gjennomført ved tiltredelse 

Personlige egenskaper

 • Må trives i et hektisk arbeidsmiljø og ha gode evner til å jobbe både selvstendig og i team
 • Må være interessert i det aktuelle fagområdet, ha et godt teoretisk grunnlag og kunne tilegne seg de nødvendige tekniske ferdigheter i faget 
 • Må ønske å bidra til et godt faglig og kollegialt miljø på avdelinga

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver i et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Lønns- og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • God pensjonsordning gjennom KLP (pliktig medlemskap)
 • Overgangsbolig i 6 mnd (fast stilling)

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Anne Kristine Fagerheim Skaug
Tittel: Avdelingssjef/avdelingsoverlege
Telefon: 95244095
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Gjøvik
Kyrre Grepps gate 11
2819 Gjøvik