Kort om arbeidsgiver
100 % avtaleheimel for godkjend spesialist i psykiatri i Nordhordland er ledig frå 01.10.2022, eller etter avtale.  
 
Praksisen må være lokalisert i Nordhordland. Det er ønskeleg at praksisen blir lokalisert til Region Nordhordland Helsehus i Knarvik.
 
Sentrale moment i vurdering av søkjarane vil mellom anna vere:
  • erfaring og praksis, medrekna erfaring som spesialist
  • eigenskapar for heimelen
  • innretning av praksis
  • samarbeid med andre
 
Praksis skal drivast i samsvar med den til kvar tid gjeldane rammeavtale mellom Helse Vest og Den norske legeforening.
 
Avtalespesialisten skal bidra til at Helse Vest RHF kan oppfylle ”sørge for” -ansvaret. Det inneber mellom anna at avtalespesialisten utfører undersøkingar, diagnostikk og behandling i medhald av regionale og nasjonale mål og prioriteringar og lovgiving, jf. punkt 4.1 i rammeavtalen. Avtalespesialisten skal ha ein forpliktande samarbeidsavtale med Helse Bergen HF ved Bjørgvin DPS. Avtalespesialisten skal samarbeide med Helse Bergen HF ved Bjørgvin DPS om oppgåvedeling og for å sikre gode pasientløp. Avtalespesialisten skal også ta imot pasientar som er vurdert i Helse Bergen HF ved Bjørgvin DPS. Dette vil bli regulert nærare i den individuelle avtalen mellom Helse Vest RHF og avtalespesialisten.
 
Plassering i driftstilskotsklasse vil bli gjenstand for drøftingar mellom Helse Vest RHF og aktuelle søkjarar basert på utgifter til lokalar, utstyr og naudsynt hjelpepersonell.
 
Driftstilskotet utgjer eit årleg beløp p.t. mellom kr. 988 370 (klasse 1) til kr. 1 472 050 (klasse 3).
 
Andre vilkår, rammer og føringar knytt til drift av praksis vil også bli gjenstand for drøftingar mellom Helse Vest og aktuell søkjar – før det vert gitt tilbod om avtaleheimelen.
 
Overtaking av noverande praksis fylgjer reglane i § 11 i ”Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister”.
 
Spørsmål om praksisen kan rettast til Liv Ørbeck tlf. 95 75 95 61.
Spørsmål om heimelen kan rettast til Helse Vest RHF ved Torleiv Bergland, tlf. 51 96 38 22.
 
Skriftleg søknad med relevante opplysningar, CV og sannkjende kopiar av attestar og godkjenningar skal sendast til Helse Vest RHF, Postboks 303 Forus, 4066 Stavanger.
Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Vest RHF
Kontaktpersoner
Navn: Liv Ørbeck
Tittel: Spørsmål om praksisen
Telefon: 95 75 95 6
Navn: Helse Vest RHF ved Torleiv Bergland
Tittel: Spørsmål om heimelen
Telefon: 51 96 38 22
Hjemmeside
Søknad
Søknad sendes: Helse Vest RHF
Postboks 303 Forus
4066 STAVANGER

Arbeidssted
,
5914 ISDALSTØ